مقاله بررسي تاثير تنش شوري و خشکي بر جوانه زني آويشن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۶۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تنش شوري و خشکي بر جوانه زني آويشن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش شوري
مقاله تنش خشکي
مقاله آويشن
مقاله جوانه زني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زيره زاده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شاهين محمد
جناب آقای / سرکار خانم: توحيدي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت گياهان دارویي بويژه در صنعت داروسازي و کمبود آنها در طبيعت، بررسي جنبه هاي مختلف زراعي اين گياهان از اهميت بسزايي برخوردار است. آويشن يکي از مهمترين گياهان دارویي ايران است که بدليل داشتن تيمول و کارواکرول داراي خاصيت ضد نفخ، ضد ميکروب حصبه و ديفتري و نيز ضد عفونتهاي ريوي مي باشد. تنش شوري و خشکي از عوامل مهم کاهش عملکرد اين گياه محسوب مي شوند. به منظور بررسي تاثير تنش شوري و خشکي دو آزمايش به طور مجزا در قالب طرح کاملا تصادفي با چهار تکرار بر روي آويشن شيرازي انجام شد. تنش خشکي شامل چهار سطح با فشار اسمزي ۰، ۰٫۱۹، ۰٫۴۱ و ۰٫۹۹ مگاپاسکال توسط محلول پلي اتيلن گليکول با وزن ملکولي ۶۰۰۰ و تنش شوري نيز در چهار سطح۰ ,۳۰ ,۶۰ ,۹۰  ميلي مول در ليتر کلريد سديم اعمال شد. بعد از اعمال تيمارها شمارش بذور جوانه زده به صورت روزانه ۱۰ روز ادامه يافته و صفاتي از قبيل درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، وزن خشک ريشه چه و ساقه چه، طول ريشه چه و ساقه چه در آنها اندازه گيري شد. بيشترين درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني متعلق به تيمار شاهد (۱٫۲۸۸) و کمترين آن به تيمار ۰٫۹۹ مگاپاسگال (۱٫۰۵۸) تعلق داشت. بين سطوح مختلف شوري براي صفات سرعت جوانه زني، طول ريشه چه وطول ساقه چه اختلاف معني داري وجود داشت بيشترين ميزان کاهش درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، طول ريشه چه و طول ساقه چه در تيمار ۹۰ ميلي مول در ليتر کلريد سديم مشاهده شد. نتايج بدست آمده بيانگر اين است که تنش شوري و خشکي به طور معني داري سبب کاهش درصد و سرعت جوانه زني، طول ريشه چه و ساقه چه و نيز وزن خشک ريشه چه و ساقه چه گرديد.