مقاله بررسي تاثير تنش شوري و خشکي بر ويژگي هاي جوانه زني بذر شبدر برسيم (Trifolium alexanderium L.) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مرتع از صفحه ۲۸۸ تا ۲۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تنش شوري و خشکي بر ويژگي هاي جوانه زني بذر شبدر برسيم (Trifolium alexanderium L.)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبدر برسيم (Trifolium alexanderium)
مقاله تنش شوري
مقاله تنش خشکي
مقاله جوانه زني
مقاله پلي اتيلن گليکول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تمرتاش رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شكريان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: كارگر منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مراتع، کمبود رطوبت و شور شدن خاک يکي از عوامل بازدارنده توليد علوفه به شمار مي رود، به طوريکه يکي از موانع گسترش زادآوري گياهان مرتعي، ميزان شوري و خشکي در هنگام جوانه زدن بذرها مي باشد. بر اين اساس تاثير تنش شوري و خشکي بر جوانه زني بذر شبدر برسيم در دو آزمون جداگانه در قالب طرح کاملا تصادفي با ۴ تکرار در آزمايشگاه آب، خاک و گياه دانشکده منابع طبيعي ساري در سال۱۳۸۷ اجرا شد. تيمارهاي شوري به ترتيب صفر، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ و۴۰۰ ميلي مولار و تيمارهاي خشکي شامل شاهد، -۰٫۳، -۰٫۶، -۰٫۹ و-۱٫۲  مگاپاسکال بودند. تيمارهاي شوري با استفاده از کلرورسديم و تيمارهاي خشکي با استفاده از پلي اتيلن گليکول ۶۰۰۰ تهيه گرديد. نتايج اين تحقيق نشان داد که تنش شوري و خشکي، درصد و سرعت جوانه زني، شاخص بنيه بذر، طول ساقه چه و ريشه چه را به طور معني داري (p<0.05) کاهش مي دهد، به طوريکه در جوانه زني در تيمار ۳۰۰ و ۴۰۰ ميلي مولار شوري به طور کامل متوقف شد، اما در تنش خشکي در تمام صفات اختلاف معني داري وجود داشت. داده هاي تحقيق نشان مي دهد که شبدر برسيم گونه اي حساس نسبت به تنش خشکي و شوري است.