مقاله بررسي تاثير تنش کم آبي بر صفات کمي و کيفي ارقام يونجه (.Medicago sativa L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۴۱ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تنش کم آبي بر صفات کمي و کيفي ارقام يونجه (.Medicago sativa L)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام يونجه
مقاله تنش کم آبي
مقاله عملکرد علوفه
مقاله صفات مرفولوژيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سادات اسيلان كمال
جناب آقای / سرکار خانم: حاجيلويي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين اثر تنش کم آبي بر صفات مرفولوژيک ارقام يونجه آزمايشي با استفاده از کرت هاي يک بار خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در سال زراعي ۸۴-۸۵ در مرکز تحقيقات کشاورزي جيرفت اجرا گرديد. در اين آزمايش تنش کم آبياري به عنوان عامل اصلي در ۳ سطح: =a1 تنش شديد (آبياري در ۲۵ درصد ظرفيت زراعي)، =a2 تنش متوسط (آبياري در ۵۰ درصد ظرفيت زراعي) و =a3 تنش ضعيف (آبياري در ۷۵ درصد ظرفيت زراعي) و ارقام يونجه به عنوان عامل فرعي در پنج سطح: =b1 يزدي، =b2 نيک شهري =b3 رنجر، =b4 بمي و =b5 بغدادي انتخاب شدند. نتايج بدست آمده از مجموع شش چين متوالي حاکي از آن است که اثر تنش کم آبي بر روي کليه صفات مرفولوژيکي به جز طول ميان گره معني دار شد. اثر ارقام هم بر روي کليه صفات به جز نسبت برگ به ساقه و تعداد گره در ساقه در سطح آماري ۱ درصد معني دار شد. با افزايش تنش خشکي عملکرد علوفه تر، خشک، ارتفاع، تعداد ساقه در واحد سطح، شاخص سطح برگ، طول ميان گره و تعداد ميان گره کاهش پيدا کردند و با افزايش تنش خشکي نسبت برگ به ساقه افزايش يافت. بيشترين ميزان عملکرد علوفه خشک ۲٫۳۳ تن در هکتار از تنش ملايم کم آبي و کمترين عملکرد علوفه خشک ۱٫۴۶ تن در هکتار به طور ميانگين از هر چين از تنش شديد کم آبي حاصل شد. بيشترين عملکرد علوفه خشک ۲٫۶۱ تن در هکتار به طور متوسط از هر چين از رقم بمي که با رقم نيک شهري با متوسط عملکرد ۲٫۵۶ تن در هکتار اختلاف معني داري نداشت بدست آمد. تعداد ساقه در متر مربع در تنش ملايم کم آبي ۳۲۵٫۲ عدد بود که به ۲۶۹٫۷ عدد در مترمربع در تنش شديد تقليل يافت. نسبت برگ به ساقه در تنش ملايم ۱٫۲۵ بود که به ۱٫۳۳ در تنش شديد افزايش يافت. بيشترين ارتفاع ساقه ۵۰ سانتي متر مربوط به رقم بمي و کمترين ارتفاع ۳۰٫۹ سانتي متر مربوط به رقم رنجر بود. علوفه خشک بيشترين همبستگي را با ارتفاع بوته، تعداد ساقه و شاخص سطح برگ داشت. نسبت برگ به ساقه با افزايش عملکرد علوفه همبستگي منفي داشت. در نهايت ارقام يونجه نيک شهري و بمي به عنوان ارقام مقاوم به خشکي و ارقام بغدادي و يزدي به عنوان نيمه مقاوم و رقم رنجر به عنوان رقم حساس در منطقه شناسايي شدند.