مقاله بررسي تاثير تن آرامي پيشرونده عضلاني بر کيفيت زندگي نوجوانان مبتلا به صرع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۴۶۵ تا ۴۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تن آرامي پيشرونده عضلاني بر کيفيت زندگي نوجوانان مبتلا به صرع
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صرع
مقاله نوجواني
مقاله کيفيت زندگي
مقاله تن آرامي پيشرونده عضلاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دشت بزرگي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: مجدي نسب نسترن
جناب آقای / سرکار خانم: ثابتي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عليجاني رناني هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: لطيفي سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماري صرع سبب بروز مشکلات زيادي در کودکان و نوجوانان مي شود که اثر منفي بر روي کيفيت زندگي آنها مي گذارد. تن آرامي در کاهش تعداد حملات صرع موثر واقع شده است. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير تن آرامي پيشرونده عضلاني بر کيفيت زندگي نوجوانان مبتلا به صرع مي باشد.
روش بررسي: اين پژوهش يک مطالعه شبه تجربي است. نمونه ۲۰ نفر که به صورت در دسترس و مبتني بر هدف انتخاب شدند. با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک و پرسشنامه استاندارد کيفيت زندگي نوجوانان مبتلا به صرع ۴۸ ( (QOL-AD-48ابتداي مطالعه، ۴ هفته بعد و پس از مداخله، داده ها جمع آوري شد. بيماران تحت تمرينات تن آرامي پيشرونده عضلاني، روزانه به مدت ۲۰ دقيقه در طول يک دوره ۴ هفته اي قرار گرفتند.
يافته ها: يافته ها نشان داد که بيشترين نمره کيفيت زندگي در بعد کارکرد مدرسه ۸۴٫۵۲ و کمترين نمره در بعد نگرش نسبت به صرع ۲۲٫۵ مي باشد. نمره کيفيت زندگي قبل از مداخله از ۶۲٫۲۷ به ۷۱٫۹۵ بعد از مداخله تغيير کرد (p<0.001). افزايش آماري معنادار، در ۵ بعد از کيفيت زندگي (اثرات صرع، حافظه- تمرکز، درک از سلامت، عملکرد مدرسه، عملکرد فيزيکي (p£۰٫۰۰۱)، بعد از مداخله مشاهده شد. ولي در ابعاد حمايت اجتماعي، برچسب بيماري و نگرش نسبت به صرع قبل و بعد از مداخله اختلاف معناداري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که تمرينات تن آرامي پيشرونده عضلاني بر افزايش کيفيت زندگي نوجوانان صرعي موثر است.