مقاله بررسي تاثير تهيه بستر بذر و بقاياي گياهي جو بر عملکرد کمي و کيفي ذرت علوفه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۴۴ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تهيه بستر بذر و بقاياي گياهي جو بر عملکرد کمي و کيفي ذرت علوفه اي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بقاياي گياهي
مقاله ازت
مقاله خاک ورزي
مقاله ذرت علوفه اي
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جورابلو علي
جناب آقای / سرکار خانم: قوشچي فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: سيلسپور محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين مطالعه، بررسي تاثير تهيه بستر بذر و بقاياي گياهي جو بر عملکرد کمي و کيفي ذرت علوفه اي بود. اين تحقيق در سال ۱۳۸۷ در مزرعه شخصي در گرمسار انجام گرفت. تيمارها در طرحي در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با ۷ تيمار و در ۳ تکرار قرار گرفتند و اين تيمارها شامل: ۱- آتش زدن كاه و كلش باقيمانده، شخم، ديسك و فاروئر. ۲- جمع آوري، انتقال کاه و کلش به بيرون از زمين و شخم، ديسک و فاروئر. ۳- شخم، ديسك و فاروئر. ۴- ساقه خرد كن، شخم، ديسك و فاروئر. ۵- ساقه خرد كن، شخم، ديسك، ۵۰ كيلو گرم در هكتار اوره و فاروئر. ۶-ساقه خرد كن، شخم، ديسك، ۱۰۰ كيلو گرم در هكتار اوره و فاروئر. ۷- ساقه خرد كن، شخم، ديسك، ۵۰ كيلوگرم در هكتار اوره و ۱۰ تن در هكتار كود دامي و فاروئر بود. نتايج اين آزمايش نشان داد که تيمارها بر صفات نيتروژن، پروتئين و عملکرد برگ، عملکرد ساقه، عملکرد بلال و عملکرد کل ذرت تاثير بسيار معني داري داشت. بالاترين مقدار پروتئين برگ (۱۵٫۹۷ درصد)، عملکرد کل ذرت معادل ۴۷٫۶۵ تن در هکتار از تيمار هفت (ساقه خرد كن، شخم، ديسك، ۵۰ كيلوگرم در هكتار اوره و ۱۰ تن در هكتار كود دامي و فاروئر) حاصل شد که با تيمار شش (ساقه خرد كن، شخم، ديسك، ۱۰۰ كيلوگرم در هكتار اوره و فاروئر) با عملکرد، معادل ۴۶٫۱۶ تن در هکتار در يک گروه قرار گرفتند به طوري که تفاوت معني داري با هم نداشتند. بنابراين بهترين روش تهيه بستر کاشت براي کسب بالاترين عملکرد ذرت در هکتار، استفاده از ساقه خرد كن، شخم، ديسك، ۵۰ كيلوگرم در هكتار اوره و ۱۰ تن در هكتار كود دامي و فاروئر بود.