مقاله بررسي تاثير تکانه هاي جريان وجوه نقد عملياتي بر ساختار دارايي و سرمايه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در حسابداري مالي از صفحه ۳۹ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تکانه هاي جريان وجوه نقد عملياتي بر ساختار دارايي و سرمايه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکانه جريان وجوه نقد
مقاله حساسيت جريان وجوه نقد
مقاله معادله جريان وجوه نقد
مقاله بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش اثر تغييرات جريان وجوه نقد عملياتي ناشي از شوک هاي شديدي که به طور سيستماتيک شناسايي نمي گردند (تکانه وجوه نقد)، بر روي ساختار دارايي و سرمايه شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسي مي کند. اين موضوع از طريق تبديل اجزا اصلي تشکيل دهنده صورت جريان وجوه نقد به يک معادله ساده رياضي (معادله جريان وجوه نقد) و استخراج مدل هاي رگرسيون چند متغيره از اين معادله، آزمون مي شود. بر اساس يک نمونه متشکل از ۳۰۶ سال- شرکت، از ميان شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي ۸۶ تا ۸۸، يافته هاي نمونه حاکي از آن است که بين تغييرات وجوه نقد عملياتي (ناشي از تکانه جريان وجوه نقد) و تغييرات ساختار دارايي و سرمايه شرکت ها رابطه معني داري وجود دارد، همچنين نتايج پژوهش حاکي از آن است که شرکت ها در کوتاه مدت به افزايش پس انداز (افزايش در وجوه نقد نگهداري شده) و کاهش تامين مالي خارجي (کاهش استقراض يا فروش سهام سرمايه مالکانه) و در بلند مدت به افزايش سرمايه گذاري منطقي و تامين مالي خارجي مبادرت مي ورزند، در واقع نحوه تخصيص وجوه نقد شرکت ها، بيان کننده عکس العمل (رفتار) شرکت ها به تکانه هاي جريان وجوه نقد مي باشد.