مقاله بررسي تاثير تکنيک انحراف فکر بر درد ناشي از ايمن سازي در شيرخواران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۲۰ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تکنيک انحراف فکر بر درد ناشي از ايمن سازي در شيرخواران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انحراف فکر
مقاله درد
مقاله واکسيناسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حدادي مقدم هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: خيرخواه معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي منش منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: حقاني حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: واکنش به درد شيرخواران نسبت به بزرگسالان بيشتر است. لذا شناخت و به کارگيري روش هاي کنترل درد توسط اعضاي تيم بهداشتي از ضرورت ها مي باشد. واکسيناسيون يکي از شايع ترين وقايع دردناک دوران شيرخواري مي باشد که در اکثر اوقات بدون اداره درد انجام مي شود. هدف اين مطالعه بررسي تاثير تکنيک انحراف فکر بر درد ناشي از تزريق واکسن به شيرخواران مي باشد.
روش تحقيق: اين مطالعه يک کارآزمايي کنترل شده تصادفي و محيط پژوهش مراکز بهداشتي درماني غرب تهران بوده است. ۷۶ شيرخوار چهار ماهه سالم به طور تصادفي به دو گروه مساوي آزمون و کنترل تقسيم شدند. در گروه آزمون از تکنيک انحراف فکر (تکان دادن جغجغه) ۳۰ ثانيه قبل تا ۱۵ ثانيه بعد از تزريق واکسن توسط پژوهشگر استفاده شد و در گروه کنترل، شيرخواران طبق روال معمول مراکز بهداشتي درماني واکسينه شدند. ابزار گردآوري اطلاعات شامل مقياس تعديل شده واکنش رفتاري درد بود. داده ها بر اساس ميانگين ± انحراف معيار ارايه و اختلاف گروه ها با تست آماري تي مستقل بررسي شد.
يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد که ميانگين و انحراف معيار نمره درد با استفاده از تکنيک انحراف فکر (۶±۱٫۸۳۱) نسبت به گروه کنترل (۸٫۵۳±۱٫۰۵۹) کاهش داشت (p<0.0001).
نتيجه گيري: از آن جايي که واکنش رفتاري درد بعد از تزريق واکسن در گروه آزمون کمتر از گروه کنترل بود، پيشنهاد مي شود مداخله ساده فوق در مراکز واکسيناسيون مورد استفاده قرار گيرد.