مقاله بررسي تاثير ثبات در معيارهاي مالي گذشته شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر عكس العمل بيش از اندازه سرمايه گذاران به اين معيارها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير ثبات در معيارهاي مالي گذشته شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر عكس العمل بيش از اندازه سرمايه گذاران به اين معيارها
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يكنواختي در عملكرد گذشته
مقاله عكس العمل بيش از اندازه
مقاله پرتفوي با رشد دايمي بالا
مقاله پرتفوي با رشد دايمي پايين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دموري داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: زارع احمدآبادي حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح زاده ابرقويي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق، کاوش در دو زمينه است: اول بررسي اينكه آيا سرمايه گذاران به يكنواختي در عملكرد گذشته شرکت ها عكس العمل بيش از اندازه نشان مي دهند؟ شرکت هاي داراي عملكرد گذشته يكنواخت، شرکت هايي هستند كه پايين ترين نوسان را در عملكرد گذشته خود تجربه نموده اند؛ دوم اينكه طول دوره اندازه گيري الگوهاي عملكرد گذشته، چگونه بر عكس العمل بيش از اندازه سرمايه گذاران به اين الگوها، اثر گذار است؟
دوره زماني تحقيق هشت ساله از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵ است. جامعه آماري تحقيق، شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. براي بررسي فرضيه هاي پژوهش از آزمون آماري t استيودنت با  n-1درجه آزادي و در سطح معني داري ۹۵ درصد استفاده شده است. نتايج حاصل از اين تحقيق بيانگر عكس العمل بيش از اندازه  سرمايه گذاران به يكنواختي در عملكرد گذشته شرکت ها در سود، فروش، و بازده سهام است. همچنين، افزايش طول دوره تشكيل پرتفوي باعث تشديد عكس العمل بيش از اندازه مي شود.