مقاله بررسي تاثير جنسيت بر نتايج نسخه فارسي آزمون دايکوتيک حافظه شنوايي – کلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تازه هاي علوم شناختي از صفحه ۷۰ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير جنسيت بر نتايج نسخه فارسي آزمون دايکوتيک حافظه شنوايي – کلامي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون دايکوتيک
مقاله حافظه شنوايي – کلامي
مقاله حافظه کوتاه مدت
مقاله جنسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاملايي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: طاهايي سيدعلي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: توفان ريحانه
جناب آقای / سرکار خانم: كيهاني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: آزمون دايکوتيک حافظه شنوايي – کلامي، يکي از آزمون هاي موجود براي ارزيابي عملکرد حافظه شنوايي – کلامي است. هدف پژوهش حاضر، بررسي تاثير جنسيت بر نتايج نسخه فارسي اين آزمون است.
روش: در مطالعه مقطعي حاضر که به روش توصيفي – تحليلي انجام شد، نسخه فارسي آزمون دايکوتيک حافظه شنوايي – کلامي در ۱۱۰ جوان (۵۵ زن و ۵۵ مرد) سالم راست دست با ميانگين سني ۱٫۷±۲۱٫۳ سال (محدوده سني ۱۸ تا ۲۵ سال) اجرا و امتيازات دو گروه با استفاده از آزمون آماري t در نمونه هاي مستقل با يکديگر مقايسه شد. به علاوه، توانايي يادآوري کلمات به صورت تابعي از جايگاه آنها در فهرست، با استفاده از تحليل واريانس چندمتغيره در دو گروه زنان و مردان مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين امتيازات زنان در آزمون دايکوتيک حافظه شنوايي – کلامي ۱٫۰± ۶٫۷۳ و ميانگين امتيازات مردان ۰٫۹۸±۶٫۳۰ به دست آمد. تحليل آماري، بين ميانگين امتيازات دو گروه در آزمون دايکوتيک حافظه شنوايي – کلامي، تفاوت معناداري نشان داد (P=0.025) بررسي «اثر سريال» حاکي از آن بود که بين زنان و مردان در يادآوري کلمات ابتدايي و انتهايي تفاوت معناداري وجود ندارد (به ترتيب، P=0.188 و P=0.551، اما توانايي دو گروه در يادآوري کلمات مياني، از نظر آماري به طور معنادار تفاوت داشت (P=0.005).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج به دست آمده، نسخه فارسي آزمون دايکوتيک حافظه شنوايي – کلامي، تفاوت عملکرد حافظه در دو جنس را نشان مي دهد که با نتايج اکثر آزمون هاي اين نوع حافظه مشابه است.