مقاله بررسي تاثير جوايز صادراتي بر الگوي صادرات کشاورزي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۹۳ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير جوايز صادراتي بر الگوي صادرات کشاورزي ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يارانه صادراتي
مقاله الگوي تجارت
مقاله صادرات محصولات كشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي عبدالكريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير، بخش عمده اي از يارانه صادراتي با عنوان جوايز صادراتي پرداخت شده، اما در رابطه با تاثير اين جوايز بر الگوي صادرات محصولات كشاورزي مطالعه اي انجام نشده است. اين پژوهش به بررسي تاثير جوايز صادراتي بر الگوي صادرات محصولات كشاورزي پرداخته شده است. در اين راستا محصولات كشاورزي به سه دسته با نسبت هاي گوناگون جوايز صادراتي طبقه بندي و اثر جوايز صادراتي بر الگوي صادرات محصولات ياد شده طي هفت سال پيش و هفت سال بعد (۱۳۷۴ – ۱۳۸۷) از اجراي سياست جايزه صادراتي مورد بررسي قرار گرفت. براي بررسي تاثير جوايز پرداخت شده بر الگوي تجارت محصولات کشاورزي، محصولات ۲۴ گانه بخش کشاورزي به سه گروه تقسيم شدند. گروه نخست شامل محصولات و زماني بود که جايزه پرداخت نمي شد. گروه دوم يارانه ۱٫۵ درصد و کم تر و در نهايت گروه سوم بيش از ۱٫۵ درصد يارانه دريافت مي کرده اند. نتيجه تجزيه و تحليل واريانس چندگانه نشان داد که بين گروه اول و دوم (عدم دريافت جايزه و جايزه کم تر از ۱٫۵ درصد) تفاوت معني داري وجود ندارد، اما بين گروه سوم (دريافت کنندگان يارانه بيش از ۱٫۵ درصد) با گروه اول و دوم از نظر آماري اختلاف معني داري وجود دارد. به بيان ديگر، براي تاثير گذاري جوايز صادراتي لازم است مقدار جوايز از يک حد آستانه بالاتر باشد.