مقاله بررسي تاثير جوايز صادراتي بر توسعه صادرات در بخش کشاورزي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير جوايز صادراتي بر توسعه صادرات در بخش کشاورزي در ايران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوايز صادراتي
مقاله صادرات کشاورزي
مقاله الگوي جاذبه تعميم يافته
مقاله فاکتورهاي جاذبه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورابراهيم فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي عبدالكريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي تاثير جوايز صادراتي بر صادرات محصولات کشاورزي ايران، از الگوي جاذبه تعميم  يافته با به کارگيري روش داده هاي تلفيقي براي ۷۲ کشور در دوره ۱۳۸۴-۱۳۷۱ استفاده شد که از عمده ترين مقاصد صادراتي ايران به شمار مي رود. نتايج به دست آمده از اين مطالعه نشان داد، فاکتورهاي جاذبه (جمعيت، توليد ناخالص داخلي و مسافت) در هر دو گروه از کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته بر صادرات کشاورزي ايران تاثير معنادار دارد. افزون بر اين، اثر مثبت و معنادار جوايز صادراتي بر افزايش صادرات کشاورزي تاييد و هم چنين تاثير اين جوايز از طريق اثرگذاري بر روي فاکتورهاي جاذبه، آشکار شد. با توجه به آن که ممکن است اثر عوامل موثر بر صادرات کشاورزي آني و لحظه اي نباشد، پس الگوي پوياي جاذبه براي تفکيک کشش هاي کوتاه مدت و بلندمدت برآورد شد. نتايج به دست آمده از اين الگو نشان داد جوايز صادراتي در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت تاثيرگذار است اما اثربخشي جوايز در بلندمدت بيش تر است. از اين رو، لازم است براي سياست گذاري هاي تشويقي با هدف هاي بلندمدت اقدام كرد.