مقاله بررسي تاثير جو رواني – اجتماعي كلاس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهرستان كاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۶۳ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير جو رواني – اجتماعي كلاس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهرستان كاشان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادراك،‌ انتظار
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله جو رواني – احتماعي كلاس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطوفي سلماني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهاري سيف اله
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي ملايري بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي رابطه ادراك و انتظار دانش آموزان از جو كلاس با پيشرفت تحصيلي آنان و هم چنين رابطه ادراك و انتظار معلمان اين دانش آموزان از جو كلاس با پيشرفت تحصيلي آنان به طور تصادفي ۴۴ كلاس دخترانه و پسرانه پنجم ابتدايي در نظر گرفته شد كه از هر كلاس ۴ دانش آموز (N=176) به همراه معلم آنان (N=44) جهت انجام اين پژوهش در سطح شهرستان كاشان انتخاب شدند.
اطلاعات مورد نياز، بر اساس پرسش نامه جو رواني – اجتماعي كلاس و كارنامه هاي تحصيلي دانش آموزان جمع آوري و در تحليل آماري نتايج از آزمون t (وابسته و مستقل) و تحليل رگرسيون چند متغيره استفاده شده است.
نتايج اين پژوهش نشان داد كه ميزان انتظار از جو كلاس، هم براي معلمان و هم براي دانش آموزان، بالاتر از ميزان ادراك است. هم چنين، سطح انتظار و ادراك معلمان از جو كلاس بالاتر از سطح انتظار و ادراك دانش آموزان است و نيز بين ادراك و انتظار دانش آموزان از جو رواني – اجتماعي كلاس با پيشرفت تحصيلي آنها رابطه وجود دارد وليكن بين ادراك و انتظار معلمان از جو رواني – اجتماعي كلاس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه اي معنادار مشاهده نگرديد. در مجموع، يافته هاي تحقيق نشان داد كه بين جو رواني – اجتماعي كلاس و پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري وجود دارد و مي توان بر اساس جو رواني- اجتماعي كلاس، پيشرفت تحصيلي دانش آموزان را پيش بيني كرد.