مقاله بررسي تاثير حرکات ريتميک يوگا بر تعاملات اجتماعي کودکان کم توان ذهني (پسر) مقطع ابتدايي شهر سنگان، خواف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مطالعات تربيتي و روان شناسي از صفحه ۱۷۱ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير حرکات ريتميک يوگا بر تعاملات اجتماعي کودکان کم توان ذهني (پسر) مقطع ابتدايي شهر سنگان، خواف
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حرکات ريتميک يوگا
مقاله تعاملات اجتماعي
مقاله کودک کم توان ذهني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري هاشم آبادي بهرامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارتباط مهارت هاي حرکتي با ساير جنبه هاي شخصيت از قبيل خود پنداري، رفتار اجتماعي و…، لزوم پرداختن به مهارت ها و فعاليت هاي حرکتي را به عنوان يک ضرورت در روان شناسي مطرح مي کند. مطالعه و تحقيق در حيطه مهارت هاي اجتماعي، براي افراد با نيازهاي ويژه سودمند است. مسئولان با شناخت و آگاهي از اين مهارت ها و تاثيرگذاري آن بر رفتار و فعاليت هاي تحصيلي و شغلي، به ضرورت اقدامات پشتيباني کننده در اين زمينه واقف مي شوند و با ايجاد امکانات مناسب، زمينه را براي پيشرفت افراد مهيا مي سازند. در اين راستا، پژوهش حاضر به بررسي تاثير حرکات ريتميک يوگا بر تعاملات اجتماعي کودکان کم توان ذهني پرداخته است. به اين منظور ۱۲ نفر دانش آموز کم توان ذهني، ۶ نفر در گروه کنترل و ۶ نفر در گروه آزمايش، به روش نمونه گيري هدفمند، به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. اين گروه در رده سني ۷ تا ۱۰ سال و با بهره هوشي ۷۵ تا ۸۵ مورد بررسي قرار گرفتند. در اين پژوهش از پرسشنامه رشد اجتماعي وايلند استفاده شده است. در اين مطالعه، بهبودي معني دار از نظر آماري در تمامي آبعاد ۸ گانه مربوط به سنجش سلامت مهارت هاي اجتماعي موجود در پرسشنامه وايلند ملاحظه گرديد.