مقاله بررسي تاثير حمايت مداوم ماما در طي ليبر و زايمان بر شدت درد زايمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۲۹۳ تا ۳۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير حمايت مداوم ماما در طي ليبر و زايمان بر شدت درد زايمان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد زايمان
مقاله حمايت مداوم در ليبر
مقاله مراقبت هاي مامايي
مقاله تسکين درد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: شيوع فراوان درد شديد زايمان و عوارض نامطلوب آن بر مادر و جنين، لزوم شناسايي روش هاي موثر در کاهش درد را ايجاب مي کند. يکي از روش هاي غير دارويي تسکين درد زايمان، حمايت مداوم مامايي مي باشد. اين پژوهش با هدف تعيين تاثير حمايت مداوم مامايي در طي ليبر و زايمان بر شدت درد زايمان انجام گرفت.
مواد و روش ها: در اين کارآزمايي باليني، تعداد ۱۰۰ نفر از خانم هاي اول زا در بخش زايمان بيمارستان امام حسين (ع) شهر زنجان در سال ۱۳۸۶ به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شده و بطور تصادفي در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. در اين پژوهش، افراد گروه آزمون تحت حمايت مداوم ماما (بر اساس دستورالعمل حمايت زايمان طبيعي) شامل حمايت هاي عاطفي، اطلاعاتي و جسماني قرار گرفتند و افراد گروه کنترل، فقط مراقبت هاي معمول بخش زايمان را دريافت نمودند. ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه و چک ليست بود. داده ها با استفاده از آزمون هاي من ويتني،T  و مجذور کاي، تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ميزان شدت درد ليبر و درد مرحله دوم زايمان در گروه حمايت شده، کمتر از گروه حمايت نشده بود (به ترتيب p=0.002،(p=0.009  همچنين طول مدت ليبر  (p=0.005)و مرحله دوم زايمان (p=0.001) در گروه آزمون پايين تر از گروه کنترل بود. بين شدت درد و مشخصات دموگرافيک نظير سن، ميزان تحصيلات، وضعيت اشتغال و وضعيت اقتصادي ارتباط آماري معني داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: حمايت مداوم ماما همراه با رعايت اصول زايمان طبيعي، به ميزان قابل توجهي از شدت درد ليبر و زايمان مي کاهد.