مقاله بررسي تاثير خانواده بر جامعه پذيري سياسي مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي مطالعات جوانان از صفحه ۶۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير خانواده بر جامعه پذيري سياسي مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه پذيري سياسي
مقاله اثربخشي سياسي،مشاركت سياسي
مقاله اعتمادسياسي
مقاله علاقه سياسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي ملكيان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جامعه پذيري سياسي فرايندي است كه از طريق آن فرهنگ سياسي جامعه از نسلي به نسل ديگر منتقل مي گردد. مي توان جامعه پذيري سياسي را جرياني مستمر در تمام طول زندگي دانست كه طي آن شخصيت سياسي افراد شكل مي گيرد. عوامل زيادي در جامعه پذيري سياسي افراد موثرند كه ازآن جمله مي توان به خانواده، وسايل ارتباط جمعي، مدرسه و همسالان اشاره كرد. تحقيق حاضر درصدد بررسي تاثير خانواده و نوع روابط خانوادگي بر جامعه پذيري سياسي دانشجويان كارشناسي (روزانه) دانشگاه تهران مي باشد، البته تلاش شده است كه تاثير عوامل ديگر كنترل گردد. از كل جامعه آماري (۱۶۳۷۳ نفر) نمونه اي با حجم ۲۷۸ نفر انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقيق، پيمايشي و تكنيك جمع آوري اطلاعات پرسشنامه مي باشد. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه:
۱- بين نحوه تربيت خانوادگي و ميزان مشاركت سياسي دانشجويان رابطه معكوس وجود دارد.
۲- بين نحوه تربيت خانوادگي و ميزان اعتماد سياسي دانشجويان رابطه مستقيم وجود دارد.
۳- بين ميزان سياسي بودن خانواده و ميزان علاقه دانشجويان به سياسي رابطه مستقيم وجود دارد.
۴- بين ميزان سياسي بودن خانواده و ميزان احساس اثر بخشي سياسي دانشجويان رابطه مستقيم وجود دارد.
۵- بين ميزان مذهبي بودن خانواده و ميزان اعتماد سياسي دانشجويان رابطه مستقيم وجود دارد.
۶- بين پايگاه اجتماعي-اقتصادي خانواده و ميزان علاقه دانشجويان به سياست رابطه معكوس وجود دارد.
۷- بين پايگاه اجتماعي-اقتصادي و ميزان اعتماد سياسي دانشجويان رابطه مستقيم وجود دارد.
طبق يافته هاي تحقيق، سه متغير تاثيرگذار در جامعه پذيري سياسي دانشجويان به ترتيب اهميت عبارتند از: گروه همسالان، وسايل ارتباط جمعي و خانواده.