مقاله بررسي تاثير خشكسالي بر تغييرات پوشش گياهي و فضاي سبز شهر اصفهان با استفاده از داده هاي چند زمانه TM و +ETM ماهواره لندست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۵ در پژوهش در علوم كشاورزي (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE) از صفحه ۲۵ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير خشكسالي بر تغييرات پوشش گياهي و فضاي سبز شهر اصفهان با استفاده از داده هاي چند زمانه TM و +ETM ماهواره لندست
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنجش از دور
مقاله لندست
مقاله پوشش گياهي
مقاله پايش
مقاله خشكي
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: كاوه زاده ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: شنبه دستجردي فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه استفاده از سامانه هاي سنجش از دور جزء لاينفك مطالعات زيست محيطي و از اسناد معتبر در بررسي هاي اقتصاد محيط زيست، توسعه سامانه هاي دقيق تر مسايل شهري و تغييرات كاربري اراضي در اين عرصه و پايش مداوم آن محسوب مي شود. تحقيق حاضر با استفاده از تكنيك هاي سنجش از دور به بررسي روند تغييرات پوشش گياهي در سال هاي ۱۹۹۰ و ۱۹۹۹ پرداخته و تاثير خشكسالي بر تغييرات پوشش گياهي محدوده اي انتخابي از شهر اصفهان را مورد مقايسه قرار داده است. در اين تحقيق داده هاي ماهواره Landsat7 (ETM+)  پس از انجام تصحيحات هندسي و راديومتريك با روش هاي مختلف پردازش داده ها به منظور آشكار سازي پوشش گياهي، آناليز گرديد. بهترين روش، براي هر يك از زمان هاي مورد بررسي، بر اساس تحليل همبستگي بين تعدادي از شاخص هاي سنجش از دور، بارزسازي پوشش گياهي و داده هاي برداشت شده از دنياي واقعي در نقاط نمونه برداري، انتخاب شد. نتايج حاصله كارآيي شاخص TVI براي داده هاي سال ۱۹۹۰ و شاخص RVI براي داده هاي سال ۱۹۹۹ همبستگي بهتر و مناسب تري را با پوشش گياهي در نقاط نمونه برداري نشان داد. شاخص هاي انتخاب شده در اين تحقيق افزايش نسبي سطح مناطق با درصد تاج پوشش کمتر (از ۳۲% به ۵۳%) و کاهش سطح کلاس هاي با درصد تاج پوشش بالا (۲۳% به ۱۱%) را به وضوح نشان داد. بررسي تغييرات پوشش سبز شهر اصفهان به خوبي تاثير خشكسالي و تغيير كاربري هاي شهري را در دوره مورد بررسي نشان داد.