مقاله بررسي تاثير خوراکي روغن بنه (Pistacia atlantica) بر سطح سرمي هورمون هاي تيروئيدي و لپتين در موش هاي صحرايي ماده مبتلا به پرکاري تجربي تيروئيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در طب جنوب از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير خوراکي روغن بنه (Pistacia atlantica) بر سطح سرمي هورمون هاي تيروئيدي و لپتين در موش هاي صحرايي ماده مبتلا به پرکاري تجربي تيروئيد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن بنه
مقاله لپتين
مقاله پرکاري تيروئيد
مقاله هورمون هاي تيروئيدي
مقاله موش صحرايي ماده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظيفي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: صائب مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: پورگنابادي سولماز
جناب آقای / سرکار خانم: صائب سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري لاري مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: مصرف چربي هاي غيراشباع و همچنين روغن بنه سبب کاهش سطح سرمي لپتين مي شود. با توجه به نقش محوري هورمون لپتين و هورمون هاي تيروئيدي در متابوليسم، هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر مصرف خوراکي روغن بنه بر ميزان لپتين و ارتباط آن با هورمون هاي تيروئيدي در پرکاري تجربي تيروئيد در موش صحرايي ماده نژاد اسپراگ-داولي مي باشد.
مواد و روش ها: تعداد ۳۰ سر موش صحرايي ماده بالغ انتخاب و به مدت يک هفته تحت رژيم غذايي معمولي قرار گرفتند. سپس به طور تصادفي به ۵ گروه  6تايي تقسيم شدند. گروه اول به عنوان کنترل (۱) طبيعي در طول دوره مطالعه فقط رژيم غذايي معمولي و آب معمولي دريافت نمودند. گروه دوم به عنوان کنترل (۲) رژيم غذايي معمولي به اضافه تجويز ۱۲ ميلي گرم لوتيروکسين/يک ليتر آب را به مدت يک ماه دريافت نمودند. پرکاري تيروئيد در حيوانات با دوز ۱۲ ميلي گرم در ليتر لوتيروکسين سيگما در آب خوراکي حيوانات ايجاد گرديد. گروه هاي سه، چهار و پنج همراه با تجويز دوز مورد نظر لوتيروکسين، به ترتيب ميزان ۵ درصد، ۱۰ درصد و ۲۰ درصد روغن بنه در جيره غذايي را به مدت يک ماه دريافت نمودند. هر ده روز يک بار، از قلب حيوانات خون گيري به عمل آمد.
يافته ها: در گروه کنترل تغييري در ميزان هورمون هاي تيروئيدي و لپتين سرم مشاهده نشد (P>0.05). در موش هاي صحرايي تغذيه شده با روغن بنه ۵ درصد و تجويز لووتيروکسين، غلظت سرمي T4، fT4،fT3  از روز صفر تا ۳۰ آزمايش روندي افزايشي داشت و به طور معني داري در طول دوره آزمايش افزايش يافته بود  (P<0.05)اما برعکس، غلظت لپتين سرم در طول دوره آزمايش (از روز صفر تا ۳۰ آزمايش) به طور معني داري کاهش يافته بود (P<0.05). در موش هاي صحرايي تغذيه شده با روغن بنه ۱۰ درصد و تجويز لووتيروکسين، غلظت T4، fT4،fT3  سرم در طول دوره آزمايش به طور معني داري افزايش و غلظت لپتين سرم به طور معني داري کاهش يافتند (P<0.05). در موش هاي صحرايي تغذيه شده با روغن بنه ۲۰ درصد و تجويز لووتيروکسين، غلظت T4 سرم از روز صفر به بيست روند افزايشي و پس از آن کاهشي داشت و غلظت لپتين سرم به طور معني داري کاهش يافت (P<0.05).
نتيجه گيري: اين تحقيق نشان مي دهد که مصرف روغن بنه مي تواند از طريق ارتباطي که در تنظيم ترشح لپتين دارد در اصلاح پرکاري تيروئيد نقش داشته باشد.