مقاله بررسي تاثير داروي استازولاميد خوراکي بر روي ميزان درد بعد از عمل جراحي کوله سيستکتومي به روش لاپاروسکوپي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۲۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير داروي استازولاميد خوراکي بر روي ميزان درد بعد از عمل جراحي کوله سيستکتومي به روش لاپاروسکوپي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استازولاميد
مقاله اسيدوز بافتي
مقاله درد بعد از عمل
مقاله لاپاراسکوپي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موذني بيستگاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلي بيگي فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: شهرجردي شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: از گاز CO2 در عمل جراحي لاپاراسکوپي استفاده مي شود. ترکيب اين گاز با آب موجود در مايع شستشو در شکم باعث توليد اسيدکربنيک و در نتيجه ايجاد دو نوع درد شکمي و درد ارجاعي به شانه راست مي گردد. هدف از اين مطالعه، بررسي تاثير داروي خوراکي استازولاميد بر روي درد اين بيماران مي باشد.
روش بررسي: اين مطالعه باليني بر روي ۸۸ بيمار که به علت سنگ کيسه صفراي بدون عارضه کانديد عمل جراحي کوله سيستکتومي به روش لاپاروسکوپي بودند انجام شد. بيماران به صورت اتفاقي در دو گروه قرار گرفتند. گروه اول تحت عنوان گروه استازولاميد از ۲۴ ساعت قبل از عمل جراحي و پس از ترخيص از ريکاوري و ۲۴ ساعت بعد از عمل جراحي هر ۸ ساعت، ۲۵۰ mg استازولاميد خوراکي دريافت نمودند. گروه دوم تحت عنوان گروه پلاسبو همزمان با گروه فوق، پلاسبو دريافت کردند. درد شکمي و شانه راست بيماران با استفاده از پرسشنامه McGill و توسط پرسشگر غيرمطلع نسبت به گروه هاي ذکر شده در چهار زمان مختلف بلافاصله قبل و ۲۴ ساعت پس از عمل جراحي ثبت و سپس اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از تست هاي آماري مجذور کاي و t تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: برخلاف انتظار مشاهده گرديد که ميانگين نمره درد بيماران گروه استازولاميد ۲۴ ساعت بعد از عمل جراحي نسبت به گروه پلاسبو بيشتر بود (P<0.05) ولي در سه زمان ديگر بررسي اين تفاوت ديده نشد (P>0.05).
نتيجه گيري: با وجود اينکه داروي استازولاميد طبق مطالعات قبلي احتمالا با کاهش ميزان اسيديته مايع شستشوي شکم باعث کاهش درد منتشره به شانه راست مي گردد ولي همزمان با ايجاد اسيدوز بافتي که يکي از عوارض اين دارو مي باشد، ۲۴ ساعت بعد از عمل جراحي باعث تشديد درد شکمي در محل عمل (دچار آسيب بافتي شده) و درد شانه راست به علت تحريک ديافراگم مي گردد.