مقاله بررسي تاثير داروي متادون بر كاهش رفتارهاي پرخطر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۲۱۵ تا ۲۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير داروي متادون بر كاهش رفتارهاي پرخطر
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متادون
مقاله رفتارهاي پرخطر
مقاله سوء مصرف مواد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دستجردي قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي دهشيري وجيهه
جناب آقای / سرکار خانم: خلاصه زاده گلرسته
جناب آقای / سرکار خانم: احساني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: براي كاهش رفتارهاي پرخطر ناشي از اعتياد مي بايست اعتياد را درمان نمود، يكي از اين روش هاي درماني درمان با داروي متادون مي باشد. اين پژوهش با هدف ارزيابي اثر متادون بر جلوگيري و يا كاهش رفتارهاي پر خطر در مراجعين به مركز درمان سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد صورت گرفته است.
روش بررسي: اين مطالعه بر روي ۹۳ نفر از مراجعين به مركز درمان سوء مصرف مواد دانشگاه كه در حال درمان با نگهدارنده يا MMT بودند صورت گرفت. جهت انجام اين مطالعه از پرسشنامه اي شامل سوالاتي برگرفته از MAPو سوالاتي در مورد چند رفتار پرخطر ديگر استفاده گرديد و در شروع درمان و بعد از شش ماه از درمان، تكميل و تحليل گرديد.
نتايج: ۲/۸۹% افراد متاهل و ۸/۱۰% مجرد بوده و ۵/۶۳% افراد در محدوده سني۴۰-۲۰ سال قرار داشتند. بيشترين ماده مصرفي هرويين و پس از آن ترياك بود. قبل از شروع درمان ۶/۳۷% سابقه زندان، ۵/۳۵% تزريق مشترك، ۳/۳۲%رابطه جنسي محافظت نشده، ۶/۲۲% خالكوبي و ۴/۵% خودزني را در دوران مصرف مواد ذكر كرده اند و تنها ۶/۳۶% هيچكدام از موارد فوق را نداشتند. اين رفتارها در مصرف كنندگان هرويين و در محدوده سني۴۰-۲۰سال بيشتر بود. پس از شروع درمان و در اين شش ماه يا بيشتر ۸۶% مراجعين هيچكدام از موارد فوق را نداشتند و تنها ۱۴% روابط جنسي محافظت نشده را دارا بودند.
نتيجه گيري: اعتياد مي تواند باعث رفتارهاي پرخطر گردد و سنين جواني، نوع ماده هرويين، تحصيلات پايين و عدم اطلاعات كافي عوامل تاثيرگذار در بروز رفتارهاي پرخطر مي باشد. درمان معتادان به روش نگهدارنده با متادون نقش كاملا واضحي بر كاهش بروز رفتارهاي پرخطردارد. لذا توسعه مراكز MMT و تشويق معتادان به درمان مزبور توصيه مي گردد.