مقاله بررسي تاثير دانشگاه آزاد اسلامي بر توسعه اقتصادي زندگي زنان از ديدگاه زنان شهر كازرون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جامعه شناسي زنان (زن و جامعه) از صفحه ۹۱ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير دانشگاه آزاد اسلامي بر توسعه اقتصادي زندگي زنان از ديدگاه زنان شهر كازرون
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش زنان
مقاله شهر كازرون
مقاله پيامدها
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي
مقاله توسعه اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درويشي فرنگيس
جناب آقای / سرکار خانم: خرمايي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي سهيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي پيامدهاي تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي بر ابعاد اقتصادي زندگي زنان شهر كازرون بوده است. براي دستيابي به هدف هاي پژوهش پرسش هايي مطرح شد كه نگرش زنان شهر كازرون را نسبت به اين پيامدها مورد ارزيابي قرار مي داد و رابطه بين عوامل دموگرافيك و حيطه مورد بحث و همچنين تفاوت بين اقشار گوناگون زنان شهر كازرون و نيز نقش بيش تر دانشگاه آزاد اسلامي بر اين حيطه مورد مطالعه قرار گرفته است.
آزمودني هاي پژوهش را تعداد ۱۶۷۷ نفر از زنان و دختران با سواد ۱۵ سال به بالاي شاغل (با مشاغل دولتي و آزاد)، خانه دار، دانش آموزان و دانشجويان با وضعيت تاهل، مجرد، متاهل، نامزد و بيوه شهر كازرون تشكيل مي دهند. اين افراد به روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي انتخاب شده اند. اين پژوهش از نوع توصيفي _ پيمايشي است و ابزار پژوهش، پرسشنامه نگرش سنجي است كه نگرش آزمودني ها را در مورد پيامدهاي اقتصادي تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي در ابعاد گوناگون بررسي كرده است. بمنظور تعيين اعتبار اين ابزار از روايي محتوايي استفاده شد و در تعيين پايايي زير مقياس ها و كل پرسشنامه از آلفاي كرانباخ استفاده شده است. نتايج نشان داد كه اين ابزار از اعتبار و پايايي برخوردار است. داده هاي پژوهش نيز با استفاده از نرم افزار spss تحليل شد.
نتايج بررسي پيامدهاي اقتصادي دانشگاه آزاد اسلامي نشان داد كه از نظر زنان شهر كازرون اين دانشگاه در افزايش درخواست زنان براي مشاركت در اداره امور، در افزايش تنوع شغلي، در ايجاد شغل و كمك به اقتصاد خانواده و معيشت زنان، در دستيابي به بازار اشتغال، در كاريابي و كسب درآمد زنان و دختران نقشي مثبت داشته است.