مقاله بررسي تاثير دماهاي مختلف بر رشد و درصد بقاء نوزادان فرشته ماهي (Pterophyllum scalare) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي علوم و فنون دريايي از صفحه ۵۵ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير دماهاي مختلف بر رشد و درصد بقاء نوزادان فرشته ماهي (Pterophyllum scalare)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرشته ماهي
مقاله Pterophyllum scalare
مقاله دما
مقاله رشد
مقاله بازماندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالباقيان سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: جميلي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: متين فر عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عوامل مختلفي بر رشد، درصد بقاء و کيفيت نوزادان فرشته ماهي (Pterophyllum scalare) تاثير دارد. در اين تحقيق، تاثير دماهاي مختلف ،بر ميانگين وزن، طول و بقاء نوزادان فرشته ماهي مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه ها در سه تيمار دمايي شامل ۲۷، ۲۹ و ۳۱ درجه سانتي گراد و هر تيمار با سه تکرار قرار داده شدند. بدين ترتيب ۹ دستگاه آکوآريوم به ابعاد ۶۰×۴۰×۳۰ سانتي متر به اين مطالعه، اختصاص داده شد. نوزادان با کرم خوني خشک پودر شده همرا با سيست پوسته زدايي شده آرتميا، در يک دوره زماني ۳۰ روزه غذادهي شدند. طي اين مدت ساير متغييرها شامل غذا،pH  و ميزان اکسيژن محلول براي همه تيمارها، يکسان و مشابه بود.
نتايج به دست آمده نشان داد، که دماي مناسب در رشد و بازماندگي نوزادان، تاثير بسزايي دارد. تيمار دمايي ۳۱ درجه سانتي گراد، نسبت به دو تيمار دمايي ديگر، بر ميانگين وزن، طول و بقا نوزادان بيشترين تاثير را داشت. ميزان افزايش طول و درصد بقا نمونه هاي اين تيمار اختلاف معني داري را با نمونه هاي در دماهاي ۲۷، ۲۹ درجه سانتي گراد و همچنين شاهد نشان داد (P<0.05) و تغييرات وزن در بين تيمارهاي دمايي مختلف، تغيير ايجاد شده در دماي ۲۷ درجه سانتي گراد با تيمارهاي دمايي ۲۹ و ۳۱ درجه سانتي گراد معني دار بوده (P<0.05)، در حاليکه اختلاف معني داري، بين نتايج رشد دماي ۲۹ درجه سانتي گراد با تيمار دمايي ۳۱ درجه سانتي گراد مشاهده نگرديد (P<0.05).