مقاله بررسي تاثير دما بر رشد، اسپورزايي و توليد توکسين سراتوالمين دو گونه قارچ Ophiostoma ulmi و O. novo-ulmi که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۲۱۷ تا ۲۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير دما بر رشد، اسپورزايي و توليد توکسين سراتوالمين دو گونه قارچ Ophiostoma ulmi و O. novo-ulmi
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري مرگ نارون
مقاله دما
مقاله رشد
مقاله اسپورزايي
مقاله توليد سراتوالمين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عراقي ميرمعصوم
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما كامران
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفي معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دما يکي از مهم ترين عوامل محيطي موثر در خصوصيات فيزيولوژيکي قارچ ها مي باشد. در اين راستا اثر دما بر رشد، توليد اسپور و سراتوالمين ۴ جدايه Ophiostoma ulmi و ۶ جدايه O. novo-ulmi (عوامل بيماري مرگ نارون) در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت. براي اندازه گيري ميزان رشد روزانه از محيط کشت عصاره مالت آگار ۲ درصد و براي تعيين ميزان اسپورزايي و سراتوالمين از محيط کشت مايع زنتماير استفاده شد. در تمامي آزمايش ها از ۳ تيمار دمايي ۱±۲۲، ۱±۲۷ و ۱±۳۳ درجه سانتي گراد استفاده گرديد. نتايج نشان داد که تاثير دما بر رشد رويشي و توليد سراتوالمين محسوس تر از اسپورزايي بود. جدايه هاي O. novo-ulmi در دماي ۱±۲۲ درجه سانتي گراد بيشترين رشد روزانه و توليد سراتوالمين را داشتند. بيشترين رشد روزانه و توليد سراتوالمين براي جدايه هاي O. ulmi نيز به ترتيب در دماهاي ۱±۲۷ و ۱±۳۳ درجه سانتي گراد به دست آمد، اما بيشترين ميزان اسپورزايي براي جدايه هاي هر گونه در دماهاي مختلفي به وجود آمد. توانايي اسپورزايي عامل بيماري در دماهاي مختلف با توجه به اهميت انتشار آن به وسيله اسپور در داخل آوندهاي چوبي درختان نارون مي تواند قابل ملاحظه و بحث باشد.