مقاله بررسي تاثير دهان شويه با اسانس نعناع در پيشگيري از موكوزيت دهاني ناشي از شيمي درماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۸ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير دهان شويه با اسانس نعناع در پيشگيري از موكوزيت دهاني ناشي از شيمي درماني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس نعناع
مقاله دهان شويه
مقاله پيشگيري
مقاله موکوزيت دهاني
مقاله شيمي درماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشك تراب طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مجاب فراز
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به اين كه موكوزيت دهاني، به عنوان يك عارضه حاد و شايع در بيماران تحت شيمي درماني، باعث عدم تحمل آنان جهت ادامه درمان مي گردد، پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير مصرف دهان شويه با اسانس نعناع در پيشگيري از موكوزيت دهاني ناشي از شيمي درماني در بيماران بستري در بخش هاي انكولوژي بيمارستان شهداي تجريش و امام حسين (ع) شهر تهران در سال ۱۳۸۸ انجام گرفت.
مواد و روش ها: اين پژوهش كارآزمايي باليني شاهددار دوسوكور روي ۴۰ بيمار تحت شيمي درماني انجام شد. نمونه ها به شكل تصادفي در دو گروه، مداخله و كنترل قرار گرفتند. در گروه مداخله دهان شويه با اسانس نعناع و در گروه كنترل دارونماي آن، به مقدار ده قطره در ۳۰ سي سي آب ولرم، سه بار در روز، از روز آغازين شيمي درماني تا چهاردهمين روز پس از شروع شيمي درماني تجويز شد و وضعيت مخاط دهان، در اين مدت مورد بررسي قرار گرفت. اطلاعات توسط يك پرسشنامه دو قسمتي (اطلاعات دموگرافيك و باليني) و چك ليست تعيين شدت موكوزيت دهاني بهدست آمد و در دو گروه، مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: ميزان بروز موكوزيت دهاني در گروه مداخله ۱۵ درصد و در گروه كنترل ۵۰ درصد بود (p<0.05)، از طرفي خطر بروز موكوزيت دهاني در گروه كنترل، ۳/۳ برابر بيشتر از گروه مداخله بود. هم چنين بين دو گروه، از لحاظ درجه موكوزيت دهاني و روز وقوع آن، اختلاف معني دار آماري وجود داشت (p<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج بهدست آمده به نظر مي رسد دهان شويه با اسانس نعناع در پيشگيري از موكوزيت دهاني ناشي از شيمي درماني نقش موثري داشته و شايد بتواند گزينه مناسبي جهت كاهش ميزان و شدت اين عارضه باشد.