مقاله بررسي تاثير دو طرح تراش Shoulder و heavy chamfer بر تطابق لبه اي رتوريشن هاي تمام سراميک IPS e.max press به صورت in-vitro که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۵۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير دو طرح تراش Shoulder و heavy chamfer بر تطابق لبه اي رتوريشن هاي تمام سراميک IPS e.max press به صورت in-vitro
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Shoulder ،heavy chamfer
مقاله marginal fitness ،IPS e.max Press

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلاليان عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورزي گلسا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ميزانmarginal gap  در رستوريشن هاي تمام سراميک در موفقيت اين روکش ها اهميت تعيين کننده اي دارد و با توجه به اين که طرح تراش مارجين مي تواند بر تطابق لبه اي تاثيرگذار باشد، هدف از اين تحقيق مقايسه دو نوع طرح تراشshoulder  و heavy chamfer بر تطابق لبه اي رستوريشن هاي تمام سراميک (Ivoclar vivadent, schaan, Liechtenstein) IPS e.max Press در شرايط In vitro مي باشد.
مواد و روش ها: اين تحقيق به روش single blind experimental و به صورت In vitro انجام شد. در اين تحقيق يک داي استاندارد برنجي به عنوان مدل آزمايشگاهي با ابعاد ۷mm طول و ۵mm قطر تهيه شد و بطور استاندارد تراش داده شد، به طوري که خط انتهاي آن در يک نيمه شامل ۱mm تراش shoulder 90 درجه و در نيمه ديگر ۱mm تراش heavy chamfer بود و ديواره ها با زاويه ۱۰ درجه تيپر شدند. (۵ درجه هردر ديواره) و سپس ۱۰ روکش از جنس IPS e.max Press ساخته شد و بعد از سمنت کردن در جهت باکولينگوالي grinding آن ها صورت گرفت و زير ميکروسکوپ الکتروني ميزان gap در ناحيه مارجين ها(shoulder – heavy chamfer)  اندازه گيري شد، سپس داده ها به کمک آزمون T-test مورد ارزيابي آماري قرار گرفت.
يافته ها: تفاوت ميزان marginal gap بين دو طرح تراش به لحاظ آماري معنادار بود. (P<0.05) ميزان gap در تراش ۱۶٫۴۲±۱٫۹۰۴ shoulder ميکرون و در تراش ۱۹±۱٫۰۵۴ heavy chamfer ميکرون بود.
نتيجه گيري: طرح تراشshoulder ،  marginal fitnessبهتري را نسبت به تراش heavy chamfer در روکش هاي تمام سراميک ايجاد مي کند.