مقاله بررسي تاثير دو فرمولاسيون سم کاليپسو روي کرم سيب در استان آذربايجان شرقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۲۹ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير دو فرمولاسيون سم کاليپسو روي کرم سيب در استان آذربايجان شرقي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاليپسو
مقاله آزينفوس متيل
مقاله کرم سيب
مقاله آذربايجان شرقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورحاجي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 كرم سيبCydia pomonella L.، آفت كليدي باغات سيب مي باشد كه هر سال چندين بار سموم مختلف عليه اين آفت به كار گرفته مي شود. به منظور دست يابي به يك حشره كش جديد و موثر روي اين آفت و جايگزين كردن آن  به جاي سموم كم اثر، آزمايشي در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با ۶ تيمار در چهار تكرار انجام گرفت. در اين آزمايش كارايي سه دز ۴۰۰،۵۰۰ و۶۰۰ پي پي ام حشره کش جديد كاليپسو او- دي به همراه فرمولاسيون اس- سي کاليپسو با دز ۳۰۰ پي پي ام وسم آزينفوس متيل اي- سي با دز ۲۰۰۰ پي پي ام (به عنوان تيمار استاندارد) در مقايسه با تيمار شاهد (بدون سم پاشي) مورد ارزيابي قرار گرفت. آماربرداري يك روز قبل و ۳، ۷، ۱۴ و ۲۵ روز بعد از هر نوبت سم پاشي از ميوه هاي ريخته شده هر كرت انجام  گرفت و در بيست و پنجمين روز آخرين سم پاشي ضمن جمع آوري و شمارش ميوه هاي پاي درختان هر كرت و شمارش تعداد ميوه هاي سالم و كرموي روي هر درخت، آماربرداري كامل گرديد. درصد تاثير تيمارهاي مختلف نسبت به شاهد بر اساس تعداد كل ميوه هاي سالم و آلوده ريزش كرده و روي درخت به وسيله فرمول اشنايدر- اورلي محاسبه گرديد. نتايج نشان داد که بين تيمارهاي سم پاشي شده و شاهد از لحاظ درصد ميوه سالم وبين تيمارهاي سم پاشي شده از لحاظ درصد تاثير در سطح احتمال ۱% اختلاف معني دار وجود دارد. مقايسه ميانگين داده ها در سطح احتمال ۱% نشان داد که از لحاظ درصد ميوه هاي سالم و درصد تاثير، تمام دزهاي كاليپسو او- دي و كاليپسو اس- سي در يك سطح (به ترتيبa, ab ) آزينفوس متيل در سطح b و شاهد در سطح c قرار گرفت. نتايج نشان داد که هر دو فرمولاسيون سم كاليپسو با تمام دزهاي مورد آزمايش بيشتر از سم استاندار منطقه (آزينفوس متيل) در كاهش ميزان آلودگي موثرند، در نتيجه اين سم مي تواند با اين دزها جايگزين سموم متداول منطقه شود.