مقاله بررسي تاثير دو نوع محافظ سطحي بر ريزسختي گلاس آينومرهاي خودسخت شونده Fuji II وFuji IX که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه ۴۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير دو نوع محافظ سطحي بر ريزسختي گلاس آينومرهاي خودسخت شونده Fuji II وFuji IX
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصيات سطحي
مقاله سختي
مقاله گلاس آينومر
مقاله آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبده تبريزي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي امير
جناب آقای / سرکار خانم: صادقيان سيده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: آذربال آتوسا
جناب آقای / سرکار خانم: تراب زاده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: براي جلوگيري از مشکلات ناشي از هيدراتاسيون يا دهيدراتاسيون گلاس آينومر، انواع مختلفي از پوشش هاي سطحي ارايه شده‌اند. هدف از اين مطالعه مقايسه ريزسختي دو نوع سمان گلاس آينومر Fuji II وFuji IX  با دو نوع محافظ سطحي Margin bond و  Finishing gloss در مقاطع زماني مختلف بود.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي براي هر يک از دو نوع سمان ۴۵ نمونه ديسکي شکل (۶X 2 ميلي متر)‌ تهيه شد و در آب مقطر و در داخل انکوباتور قرار گرفت. هر يک از اين گروه ها به تعداد برابر به سه گروه ديگر بر حسب نوع محافظ سطحي (Margin bond و  Finishing gloss و يک گروه شاهد يا بدون محافظ) تقسيم شدند. از هر گروه ماده محافظ سطحي، ريز سختي ويکرز يک‌ سوم نمونه‌ ها پس از يک روز (پنج نمونه)، يک سوم ديگر پس از يک هفته و بقيه پس از يک ماه بررسي شدند و با ANOVA سه راهه تحليل شد.
يافته ‌ها: بيشترين ريزسختي براي نمونه‌ هاي Fuji IX در انتهاي يک ماه و با محافظ سطحي Margin bond (110.54±۶٫۵۲ VHN) و کمترين ريزسختي در نمونه‌ هاي گروه شاهد در يکروز (۸۰٫۲۹±۶٫۷۸ VHN) به دست آمد در صورتي ‌که اين مقدار براي Fuji II در همان زمانها و با همان محافظ سطحي به ترتيب (۱۰۶٫۴۳±۸٫۳۰ VHN) و (۶۲٫۱۸±۷٫۴۶ VHN) بود. آناليز آماري نشان داد که در بين نمونه‌ هاي پوشش ‌دار تفاوت آماري معني ‌داري ميان دو گروه Fuji II و Fuji IX وجود نداشت همچنين بين دو نوع محافظ سطحي نيز در مورد هر يک از دو نوع سمان، تفاوتي مشاهده نشد. مقدار ريزسختي در طول يک ماه افزايش يافته بود، اما تنها اختلاف بين نمونه ‌هاي روز اول و ماه اول از لحاظ آماري معني ‌دار بود.
نتيجه‌ گيري: در صورت استفاده از محافظ سطحي، ريزسختي نمونه‌ هاي دو نوع گلاس آينومر يکسان بود. نوع محافظ سطحي در ريزسختي سمان ‌هاي گلاس آينومر بررسي شده، تفاوتي ايجاد نکرد.