مقاله بررسي تاثير ديازينون بر پارامترهاي رشد در گياه Aegilops columnaris Zhuk که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير ديازينون بر پارامترهاي رشد در گياه Aegilops columnaris Zhuk
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديازينون
مقاله آفت کش
مقاله دُم عقربي
مقاله پارامترهاي رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتمند سارا
جناب آقای / سرکار خانم: نوري ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: زرنگارپور حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نژادستاري طاهر
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحيان فتح اله
جناب آقای / سرکار خانم: برجسته عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ديازينون يکي از آفت کش هاي ارگانوفسفره است که بيش از ۴۰ سال به طور گسترده در کشاورزي استفاده مي شود. اين آفت کش به آساني با آبشويي به آب هاي سطحي راه يافته و درخاک و جانداران انباشته مي گردد و به اين ترتيب مي تواند بر اکوسيستم تاثير گذارد. در اين پژوهش بررسي تاثير ديازينون بر پارامترهاي رشد در گونه اي از دُم عقربي (Aegilops columnaris Zhuk) مطالعه شد. پنج تيمار شامل ۱٫ کنترل، ۲٫ يک بار اسپري ۰٫۰۱ ديازينون، ۳٫ دو بار اسپري ۰٫۰۱ ديازينون، ۴٫ يک بار اسپري ۰٫۰۰۱ ديازينون، ۵٫٫ دو بار اسپري ۰٫۰۰۱ ديازينون آماده گرديد. ده بذر دُم عقربي در هر گلدان براي هر تيمار کاشته شد و هر تيمار ۱۰ بار تکرار گرديد. پس از گذشت دو هفته در شرايط يکسان در اتاق کشت همه گلدان ها غير از کنترل با ديازينون اسپري شدند. پس از گذشت سه هفته تيمارهاي ۳ و ۵ مجددا ديازينون دريافت نمودند. سپس ۱۶ پارامتر رشد در همه گياهان کنترل و تحت تيمار اندازه گيري و محاسبه گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزارهاي EXCEL و SPSS (ضريب همبستگي در۰٫۰۵) آناليز شدند. نتايج نشان داد که اگر چه استفاده از ديازينون مي تواند در دفع آفات موثر بوده و محصول را از آسيب حفظ نمايد اما سبب کاهش وزن خشک کل، طول ريشه، کلروفيل و فتوسنتز در نمونه هاي تحت تيمار ديازينون نسبت به کنترل مي شود. همچنين پارامترهاي وزن خشک کل با طول ريشه و کلروفيل با فتوسنتز داراي همبستگي معني دار (P<0.05) هستند.