مقاله بررسي تاثير دگزامتازون داخل وريدي به عنوان پيش دارو در ميزان بروز استفراغ بعد از عمل آدنوتانسيلکتومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۲۵۶ تا ۲۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير دگزامتازون داخل وريدي به عنوان پيش دارو در ميزان بروز استفراغ بعد از عمل آدنوتانسيلکتومي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دگزامتازون
مقاله تانسيلکتومي
مقاله استفراغ
مقاله تهوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفري منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده ظروفچي بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عمل بر داشتن لوزه (تونسيلکتومي) يکي از شايعترين اعمال جراحي در کودکان در سراسر دنيا است. استفراغ سبب طولاني شدن مدت اقامت بيمار در ريکاوري و تاخير در ترخيص آن خواهد شد. بنابراين کنترل آن از اهميت بسزايي برخوردار است. در اين پروژه سعي شده تا با استفاده از دگزامتازون داخل وريدي استفراغ بعد از عمل را کنترل نمود تا عوارض فوق کاهش يابد.
مواد و روش ها: ٥٠ کودک ٢ – ١٢ سال به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. پس از القاي بيهوشي و قبل از شروع عمل جراحي به گروه مورد داروي دگزامتازون داخل وريدي با دوز۱ mg/kg  به صورت IV تزريق و به گروه شاهد هم حجم آن آب مقطر تزريق گرديد. بعد از عمل جراحي در هر دو گروه ميزان بروز تهوع و استفراغ توسط پرستار ريکاوري ثبت گرديد. با استفاده از SPSS (نسخه١٢) نتايج مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: در مدت اقامت بيماران در ريکاوري در گروه تزريق شده هيچ موردي از استفراغ مشاهد نشد. در گروه شاهد ۲۱٫۷% بيماران يک بار و ۴٫۳% دو بار دچار استفراغ شدهاند. از نظر شروع تغذيه دهاني اختلاف معني داري بين دو گروه وجود نداشت (P<0.005). در داخل بخش در گروه مورد ۸۵٫۲% بيماران اصلا دچار استفراغ نشده و تنها ۱۱٫۱% يک بار دچار استفراغ گرديده و ۳٫۷% سه بار استفراغ نمودند. در گروه شاهد ۴۳٫۵% دچار استفراغ نشده، ۳۹٫۱% يک بار، ۸٫۷% دو بار، ۸٫۷% سه بار دچار استفراغ گرديدند.
بحث و نتيجه گيري: تزريق دگزامتازون داخل وريدي در کودکان قبل از عمل ميتواند عوارض تهوع و استفراغ را کاهش داده و متعاقب آن هزينه درمان و مدت زمان بستري را کاهش دهد.