مقاله بررسي تاثير رفلکسولوژي بر شدت درد زايمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۵۲ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير رفلکسولوژي بر شدت درد زايمان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد زايمان
مقاله رفلکسولوژي
مقاله نخست زا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دولتيان ماهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: حشمت رضا
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در کنار روش هاي دارويي تسکين درد زايمان، رفلکسولوژي به عنوان يکي از روش هاي غيردارويي تسکين درد، يك روش قديـمي و غيرتهاجمي است که تحقيقات کافي در زمينه تاثير آن بر درد زايمان وجود ندارد، اين تحقيق به منظور تعيين تاثير رفلکسولوژي بر شدت درد زايمان در زنان نخست زاي مراجعه کننده به بيمارستان شهيد اکبرآبادي تهران در سال ۱۳۸۷ انجام گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه يک کارآزمايي باليني سه گروهي بود که در آن ۱۲۰ نفر زائو با حاملگي کم خطر، به طور تصادفي در سه گروه رفلکسولوژي، حمايت و مراقبت روتين قرار گرفتند. شدت درد به وسيله مقياس درجه بندي عددي قبل از مداخله، بلافاصله بعد از مداخله و همچنين در ديلاتاسيون هاي ۶ تا ۷ و ۸ تا۱۰ سانتي متر تعيين گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده گرديد.
يافته ها: بين گروه هاي مورد مطالعه تفاوت آماري معني داري به لحاظ متغيرهاي مداخله گر وجود نداشت. در مقايسه بين سه گروه در گروه رفلکسولوژي شدت درد در هر سه مرحله ديلاتاسيوني اختلاف معني  داري را نشان داد (p<0.001) ولي در مقايسه بين گروه حمايت و مراقبت روتين تنها در مرحله ديلاتاسيوني ۴ تا ۵ سانتي متر تفاوت آماري معني دار بود (p<0.001).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد رفلکسولوژي باعث کاهش شدت درد زايمان مي شود. بنابراين مي توان با آموزش اين تکنيک ساده و راحت که جهت انجام، نياز به نيروي تخصصي ندارد، به يک هدف عمده مامايي که همانا کاهش شدت درد زايمان است، دست يافت.