مقاله بررسي تاثير روش آرام سازي بنسون بر درد پس از جراحي باي پس عروق كرونر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۴۷۹ تا ۴۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير روش آرام سازي بنسون بر درد پس از جراحي باي پس عروق كرونر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد پس از عمل
مقاله آرام سازي بنسون
مقاله پيوند باي پس عروق کرونر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فياضي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي عبدالعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مومني مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هدف اين مطالعه بررسي تاثير روش آرام سازي بنسون بر درد پس از عمل پيوند باي پس عروق كرونر (CABG) بوده است. يکي از شکايات بيماران بعد از اعمال جراحي پيوند عروق کرونر قلب، درد ناحيه قفسه سينه مي باشد به دليل عوارض جانبي مخدرها مهم است كه از روش هاي غير دارويي از جمله آرام سازي، در كنار داروهاي مسكن جهت كاهش درد استفاده گردد.
روش بررسي: اين مطالعه کارآزمايي باليني است که بر روي، ۸۰ بيمار کانديد عمل  CABGبيمارستان گلستان و نفت اهواز به صورت تصادفي به دور گروه مساوي تقسيم شدند. جهت كنترل درد براي گروه مورد روش آرام سازي بنسون و داروي ضد درد و در گروه كنترل تنها از داروي ضد درد استفاده شد. ابزار هاي جمع آوري داده ها شامل پرسش نامه اطلاعات دموگرفيک، چک ليست علايم حياتي، سنجش ميزان مصرف داروي مسكن و مقياس ديداري سنجش درد بود. سپس شدت درد، علايم حياتي بيماران و ميزان مصرف مسکن در هر دو گروه قبل و بلافاصله پس از آرام سازي سنجيده مي شد. داده ها پس از جمع آوري با نرم افزارSPSS  و t تست و کاي مربع مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: يافته هاي اين مطالعه نشان داد که ميانگين شدت درد در گروه مورد قبل و بعد از آرام سازي در طي ۲۴، ۴۸، و ۷۲ ساعت پس از جراحي در هردو مرحله کاهش يافته و اختلاف معناداري وجودارد P=0.0001. همچنين آزمون من ويتني نشان داد ميانگين شدت درد بيماران گروه مورد و شاهد با يكديگر داراي اختلاف معنادار مي باشند (P£۰٫۰۰۰۱). از طرفي t زوجي نشان داد آرام سازي پس از جراحي بر تعداد تنفس، ضربان قلب، و فشارخون دياستوليک قبل و بعد از آرام سازي تاثير داشته و اختلاف معناداري وجود دارد(P=0.005) ، اما بر فشارخون سيستوليک و درجه حرارت اختلاف معنادار ديده نمي شود (P>0.05). اما بين علايم حياتي دو گروه اختلاف معناداري نبود (P>0.05). تنها نکته قابل توجه تفاوت ميانگين تعداد تنفس بين دوگروه در ۴۸ و  72ساعت بعد از عمل جراحي بود (P=0.01). در رابطه با ميزان مصرف مسکن اختلاف معناداري بين دو گروه مشاهده شد (P>0.05). اما ميزان مسکن در گروه مورد در طي ۲۴ ساعت بعد از آرام سازي کاهش مختصري را نشان داد.
نتيجه گيري: روش آرام سازي بنسون بر كاهش درد پس از CABG و همچنين بر علايم حياتي به ويژه تعداد تنفس و افزايش آرامش بيمار موثر است. بنابراين مي تواند به عنوان درمان مکمل با داروهاي ضد درد مورد استفاده قرارگيرد.