مقاله بررسي تاثير روش حرکت درماني با محدوديت اجباري در بهبود کيفيت و عملکرد مهارتهاي درون دستي کودکان مبتلا به فلج نيم تنه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير روش حرکت درماني با محدوديت اجباري در بهبود کيفيت و عملکرد مهارتهاي درون دستي کودکان مبتلا به فلج نيم تنه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حرکت درماني با محدوديت اجباري
مقاله کودکان
مقاله مهارتهاي درون دستي
مقاله همي پلژي
مقاله اندام فوقاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري سحر
جناب آقای / سرکار خانم: كاووسي پور سميه
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از ديدگاه نظري مطرح مي شود که محدوديت درماني مي تواند بر عدم استفاده يادگيري شده سمت مبتلا دربيماران همي پلژي غلبه کند و پلاستي سيتي مغزي را جهت ارايه الگوي کارآمدتر فعال سازد (Callautti&Baron, 2003).
روش شناسي: اين مطالعه يک مطالعه تک موردي (Single-Subject design) است که بر روي دو کودک با تشخيص خونريزي مغزي و فلج مغزي ۹ و ۱۰ ساله انجام شده است. اندام فوقاني سمت سالم در يک اسپلينت قابل برداشت با جنس پلي پروپيلن براي ۲۱ روز متوالي قرار داده شد. کودکان در يک برنامه درماني فشرده در کلينيک و منزل به مدت ۷ ساعت در روز شرکت کردند. ارزيابي هاي روزانه بر اساس کيفيت و عملکرد مهارتهاي درون دستي بر اساس ۶ خرده آزمون در دست مبتلاي کودکان انجام شد. تغييرات در ۳ مرحله پيش از مداخله، مداخله و پس از مداخله (پيگيري) به کمک محاسبات C statistic مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها و بحث: اگرچه وجه تمايز اين مطالعه با مطالعات گذشته بررسي ميزان تاثير روش محدوديت درماني روي مهارتهاي درون دستي بر اساس تقسيم بندي جديد در سال ۲۰۰۹ بود، نتايج مطالعه حاضر نشان داد که اين روش مي تواند در بهبود کيفيت و عملکرد مهارتهاي درون دستي کودکان همي پلژي خفيف موثر واقع شود(p<0.05; Zscore>1.68) .