مقاله بررسي تاثير روش هاي مختلف خاک ورزي بر خصوصيات فيزيکي خاک و عملکرد و اجزاي عملکرد گندم ديم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۷۷ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير روش هاي مختلف خاک ورزي بر خصوصيات فيزيکي خاک و عملکرد و اجزاي عملکرد گندم ديم
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم ديم
مقاله خاک ورزي
مقاله خصوصيات خاک
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: نبي الهي كمال
جناب آقای / سرکار خانم: خرمالي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعليخاني مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين تاثير روش هاي مختلف خاک ورزي بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام گندم ديم، آزمايشي در شهرستان سنندج طي دو سال زراعي ۸۵-۱۳۸۴ و ۸۶-۱۳۸۵ انجام گرديد. آزمايش در قالب کرت هاي يک بار خرد شده با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با دو فاکتور در چهار تکرار انجام گرديد. سه روش مختلف خاک ورزي شامل شخم با گاوآهن برگردان دار، قلمي و سيستم بدون خاک ورزي به عنوان سطوح عامل اصلي و دو رقم سرداري و آذر ۲ به عنوان سطوح عامل فرعي در نظر گرفته شد. تاثير روش هاي مختلف خاک ورزي بر خصوصيات فيزيکي خاک نيز در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج آزمايش نشان داد که روش هاي مختلف خاک ورزي تاثير معني داري بر وزن مخصوص ظاهري، تخلخل و شاخص مخروطي خاک داشتند. وزن مخصوص ظاهري در شخم با گاوآهن قلمي و شاخص مخروطي در سيستم بدون خاک ورزي در مقايسه با ساير روش هاي خاک ورزي داراي بيش ترين مقدار بودند. فاکتور هاي خاک ورزي و رقم، تاثير معني داري روي عملکرد دانه و اجزاي عملکرد و رشد ريشه داشت. عملکرد رقم سرداري (۱۶۲۴ کيلوگرم دانه در هکتار) به طور معني داري بيشتر از رقم آذر ۲ بود  (p<0.01)عملکرد دانه در کشت با گاوآهن قلمي به دليل افزايش رطوبت خاک و بهبود خواص فيزيکي خاک در مقايسه با ساير روش هاي خاک ورزي داراي بيش ترين مقدار بود. استفاده از گاوآهن قلمي منجر به توليد بيش ترين وزن هزاردانه و تعداد دانه در سنبله گرديد. روش خاک ورزي و رقم تاثير معني داري بر وزن زيست توده و ارتفاع داشتند.