مقاله بررسي تاثير روغن زيتون بر استرياي بارداري در سه ماهه دوم بارداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۶ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير روغن زيتون بر استرياي بارداري در سه ماهه دوم بارداري
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرياي بارداري
مقاله پيشگيري از استرياي بارداري
مقاله درمان استرياي بارداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تعاوني سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني پور فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: خيرخواه معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: حقاني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: انصارين حبيب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: استرياي بارداري از نظر زيبايي نگراني هايي در مادران ايجاد مي کند. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير روغن زيتون در بروز استرياي بارداري در سه ماهه دوم بارداري انجام شد.
مواد و روش کار: اين مطالعه به روش کارآزمايي باليني تصادفي با گروه کنترل روي ۷۰ نفر از زنان نولي مراجعه کننده مراکز بهداشتي و درماني شهر تهران انجام گرفت. در گروه مداخله، مصرف کنندگان روغن زيتون و گروه کنترل بدون دارونما قرار داشتند. پرسش نامه با مصاحبه و مشاهده توسط پژوهش گر تکميل گرديد. تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و آزمون کاي دو انجام پذيرفت.
يافته ها: ۴۰ درصد، مصرف کنندگان روغن زيتون ۵۶ درصد گروه کنترل استريا بروز کرده بود ارتباط معني داري بين گروه مداخله و گروه کنترل وجود نداشت.
بحث و نتيجه گيري: پيشنهاد مي گردد مطالعاتي بر ساير روغن هاي گياهي به منظور پيشگيري از استريا انجام گيرد.