مقاله بررسي تاثير روغن هاي فرار گياه آويشن Thymus vulgaris بر عملکرد رشد جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۳۹ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير روغن هاي فرار گياه آويشن Thymus vulgaris بر عملکرد رشد جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن هاي فرار
مقاله عصاره آويشن
مقاله عملکرد رشد
مقاله جوجه هاي گوشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي عادل
جناب آقای / سرکار خانم: بيژن زاد پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق اثر روغن هاي فرار گياه آويشن (Thymus vulgaris) بر رشد جوجه هاي گوشتي مورد بررسي قرار گرفت. ۳۰۰ قطعه جوجه گوشتي يک روزه نر از آميخته راس ۳۰۸ به صورت تصادفي به دو گروه A (تيمار) و B (کنترل) با سه تکرار در هر گروه (۵۰ قطعه در هر پن) تقسيم و به مدت ۷ هفته پرورش داده شدند. جوجه هاي هر دو گروه دسترسي آزادانه به آب و غذا داشتند. از سن ۱۰ روزگي عصاره ۲۰ درصد گياه آويشن با دوز ۲۰۰ سي سي در ۱۰۰۰ ليتر، روزانه به مدت ۱۲ ساعت تا سن کشتار به آب آشاميدني جوجه هاي گروه A افزوده شد. در پايان هر هفته جوجه هاي هر دو گروه توزين و ميزان مصرف دان و ضريب تبديل هفتگي آنها تعيين شد. در مقايسه مجموع تلفات کل بين گروه کنترل و تيمار در پايان دوره تفاوت معني داري را نشان داد (p<0.05). ميزان تلفات در گروه تيمار کمتر از کنترل بود. همچنين از نظر شاخص هاي عملکرد رشد در پايان دوره پرورش تفاوت معني داري بين دو گروه وجود داشت و ميانگين وزن در گروه تيمار به طور معني داري  (p<0.05)بالاتر از گروه کنترل بود. مقايسه ميزان مصرف دان و ضريب تبديل غذايي بين دو گروه از لحاظ آماري تفاوت معني داري را نشان داد و در گروه تيمار کمتر از کنترل بود. اين نتايج نشان داد که افزودن عصاره آويشن به آب آشاميدني جوجه هاي گوشتي سبب بهبود شاخص هاي عملکرد رشد شده و باعث کاهش تلفات دوره اي مي گردد.