مقاله بررسي تاثير زمان بر تغييرات ابعادي آلژينات (Elastic cromo (Kerr در شرايط آزمايشگاهي (In vitro) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۲۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير زمان بر تغييرات ابعادي آلژينات (Elastic cromo (Kerr در شرايط آزمايشگاهي (In vitro)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلژينات
مقاله ثبات ابعادي
مقاله مدل آزمايشگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ره شناس نينا
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: حقيريان مونا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هيدروکلوئيدهاي برگشت ناپذير (آلژينات) يکي از اصلي ترين مواد قالبگيري دنداني هستند که در سرتاسر جهان در بسياري از زمينه هاي کلينيکي استفاده مي شود. يکي از مشکلات طي ساخت پروتزها مساله تغييرات ابعادي آلژينات در پروسه قالبگيري و بعد از آن مي باشد بنابراين هر پروتزي که به وسيله آن ساخته مي شود در دهان منطبق نخواهد بود. هدف اين مطالعه بررسي ثبات ابعادي آلژينات Elastic Cromo بعد از گذشت زمان مي باشد لذا اين تحقيق در سال تحصيلي ۸۶ – ۸۷ در بخش پروتزثابت دانشکده دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي انجام شد.
مواد و روش ها: تحقيق به روش Experimental انجام گرفت. ابتدا مدل آزمايشگاهي شامل دو مخروط تهيه شد ۲۰ قالب از نمونه با ماده آلژينات  Elastic Cromoگرفته شد. سپس قالب ها در چهار شرايط نگهداري شدند: نيم ساعت – ۲۴ ساعت -۴۸ ساعت و ۱۲۰ ساعت. قالب ها با گچ و لميکس ريخته شدند. کستهاي به دست آمده در چهار بعد توسط ميکروسکوپ اندازه گيري شدند. ابعاد مورد بررسي عبارت بودند از: قطر بزرگ و کوچک و ارتفاع و فاصله بين دو مخروط سپس نتايج به وسيله آزمون  ANOVAمورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که در ابعاد”بزرگترين قطر، کوچکترين قطر، ارتفاع و فاصله” بين چهار زمان قالب ريزي اختلاف معني داري مشاهده نمي شود. تغييرات ابعادي ارتفاع و فاصله در همه زمان ها در محدوده استاندارد ADA (کمتر از ۱٫۵ درصد) هستند، اما تغييرات ابعادي بزرگترين قطر فقط در ۲۴ ساعت و تغييرات ابعادي كوچكترين قطر تنها در نيم ساعت در محدوده استاندارد مي باشد.
نتيجه گيري: آلژينات Elastic Cromo براي يک دوره ۵ روزه (۱۲۰ ساعته) داراي ثبات ابعادي نيست اما زمان قالب ريزي در طي اين مدت ۵ روز تاثيري بر تغييرات ابعادي کستهاي حاصل از آن ندارد.