مقاله بررسي تاثير زمان دم بر ميزان فلورايد آزاد شده از چاي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۶۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير زمان دم بر ميزان فلورايد آزاد شده از چاي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاي
مقاله زمان دم
مقاله فلورايد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهاني زاده كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: همتي گلاره
جناب آقای / سرکار خانم: ولايي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: از آنجا که مقادير بالاي فلورايد مي تواند باعث فلوروزيس و استئوآرترايتيس شود و با توجه به مصرف بالاي چاي در ايران و مقادير قابل توجه فلورايد در چاي و با توجه به عدم اطلاع از تاثير زمان دم چاي بر ميزان فلورايد آزاد شده از چاي، در اين تحقيق هدف تعيين تاثير زمان دم بر ميزان فلورايد آزاد شده از چاي در سال۱۳۸۶-۸۷  در آزمايشگاه شيمي دانشکده داروسازي دانشگاه تهران بود.
مواد و روش ها: تحقيق با طراحى تجربى بر روى دو نوع چاي عقاب و دو غزال که به ترتيب پرمصرف ترين چاي داخلي و خارجي در ايران در سال ۱۳۸۶ بودند انجام شد و از هر نوع چاي، سه بسته از مناطق مختلف شهر تهران خريداري شد. براي هر نوع چاي شش نمونه، در شش زمان۳ ، ۵، ۱۵، ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ دقيقه دم شد. در هر بار دم، يک گرم چاي خشک به ۱۰۰ ميلي ليتر آب مقطر در حال جوش در داخل قوري تفلون اضافه شد و قوري ها جهت دم کردن چاي، در انکوباتور با دماي ۸۰ درجه سانتي گراد قرار داده شدند و پس از گذشت زمانهاي مورد نظر، ۱۰ ميلي ليتر عصاره چاي برداشته و پس از صاف کردن عصاره با نسبت يک به يک به آن بافر TISAB II اضافه کرده و سپس غلظت يون فلورايد به روش پتانسيومتري اندازه گيري شد. ميزان فلورايد چاي در هر زمان دم و به تفکيک نوع چاي با آمار T-Test در هر مقطع و بين دو چاي در زمانهاي پيگيري با آزمون ANOVA مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: تحقيق بر روي ۷۲ نمونه چاي انجام شد. ميانگين فلورايد چاي دو غزال۰٫۰۴ ±۰٫۷۷ و ميانگين فلورايد چاي عقاب ۰٫۱۱ ppm ±۲٫۶ بود،در کليه زمانها اين تفاوت از لحاظ آماري معني دار بود.
(P<0.001). مقدار فلورايد آزاد شده از هر دو نوع چاي عقاب و دو غزال، با افزايش زمان دم، افزايش يافت (p<0.001)، به طوريکه در چاي عقاب ميزان فلورايد آزاد شده در زمان ۳ دقيقه ۰٫۰۹ ppm ±۲٫۲ بود که در زمان ۱۲۰ دقيقه به ۰٫۰۷ ±۲٫۹ افزايش يافت و در چاي دو غزال ميزان فلورايد آزاد شده در زمان ۳ دقيقه۰٫۰۷ ±۰٫۵۹ بود که در زمان ۱۲۰ دقيقه به ۰٫۰۲ ppm±۰٫۸۸ افزايش يافت.
نتيجه گيري: با افزايش زمان دم، ميزان فلورايد آزاد شده از چاي افزايش مي يابد. بهترين زمان براي دم کردن چاي حدود ۵ دقيقه مي باشد. مقايسه دو نوع چاي عقاب و دو غزال بيانگر وجود ميزان فلورايد بيشتر، در چاي عقاب مي باشد، زمان پيشنهاد شده براي دم چاي که از طرف شرکت توليد کننده چاي، براي چاي دو غزال ۵ دقيقه و زمان مناسبي است. در حاليکه زمان توصيه شده براي چاي عقاب حدود ۱۵ دقيقه مي باشد که بنا به نتايج اين تحقيق مي تواند منجر به ورود مقادير قابل توجهي فلورايد به بدن شود، لذا اين زمان زمان چندان مناسبي براي دم چاي به نظر نمي آيد.