مقاله بررسي تاثير زنجبيل .Zingiber officinale R بر دختران مبتلا به ديسمنوره اوليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در گياهان دارويي از صفحه ۸۱ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير زنجبيل .Zingiber officinale R بر دختران مبتلا به ديسمنوره اوليه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنجبيل
مقاله داروي گياهي
مقاله ديسمنوره
مقاله درد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما پروين
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح حسيني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس مريم
جناب آقای / سرکار خانم: خاجوي شجاعي كبري
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مزيني پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شيوع و اهميت ديسمنوره و اثر آن بر کيفيت زندگي و عوارض ناشي از مصرف داروهاي ضد التهاب غيراستروئيدي در اين بيماري موجب شده است كه تمايل به درمان هاي تکميلي، جايگزين و گياهان دارويي افزايش يابد.
هدف: هدف اين پژوهش بررسي اثر پودر ريزوم گياه زنجبيل بر شدت ديسمنوره اوليه در دانشجويان ساکن خوابگاه دانشگاه شاهد بود.
روش بررسي: در اين کارآزمايي باليني تعداد ۷۸ نفر دانشجوي دختر با ميانگين سن ۲۱ سال ساکن خوابگاه دانشگاه شاهد واجد شرايط وارد مطالعه شدند. افراد با تکميل پرسشنامه علاوه بر پاسخ به سوالات دموگرافيک و خصوصيات مربوط به قاعدگي، شدت درد آنها به وسيله امتيازبندي چند بعد گفتاري سنجيده شد و افراد ي که ديسمنوره اوليه درجه ۲ و ۳ داشتند، وارد مطالعه شدند. همچنين شدت درد آنها قبل و بعد از مداخله با مقياس آنالوگ بصري سنجيده شد. به افراد در گروه زنجبيل کپسول هاي ۵۰۰ ميلي گرمي زنجبيل سه بار در روز در ابتداي سيکل به مدت سه روز و افراد در گروه دارونما به طور مشابه كپسول دارونما تجويز شد. در اين مطالعه ميانگين شدت درد بر اساس مقياس درد خطي بصري و طول مدت درد در هر دو گروه تعيين و با يكديگر مقايسه شد.
نتايج: نتايج حاصل از پژوهش نشان داد که کليه افراد مورد پژوهش از نظر مشخصات دموگرافيک، خصوصيات قاعدگي و شدت ديسمنوره اوليه در قبل از درمان يکسان و همگن بودند. ولي پس از مداخله شدت و مدت درد در ديسمنوره اوليه در گروه زنجبيل به صورت معني داري در مقايسه با گروه دارونما کاهش يافت (به ترتيب P<0.01 و P<0.02).
نتيجه گيري: نتايج تحقيق بيانگراين است که داروي گياهي زنجبيل با دوز ۵۰۰ ميلي گرم سه بار در روز تاثير مناسبي به منظور کاهش درد ديسمنوره اوليه دارد و پيشنهاد مي شود که جهت دستيابي به ميزان مناسب دوز دارو و اثر آن بر ساير علايم همراه با قاعدگي و عوارض جانبي احتمالي مطالعات وسيع تري در اين زمينه طراحي و اجرا شود.