مقاله بررسي تاثير ساختار خانواده و حمايت اجتماعي در خودکشي دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۴۸۷ تا ۵۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير ساختار خانواده و حمايت اجتماعي در خودکشي دانشجويان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجو
مقاله اقدام به خودكشي
مقاله عملكرد خانواده
مقاله حمايت اجتماعي ادراک شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري زردخانه سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: چراغي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: فولادوند خديجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسايي عوامل خطر موثر در خودکشي دانشجويان مي تواند زمينه لازم را براي اعمال مداخلات مناسب با هدف پيشگيري و کنترل پديده خودکشي فراهم نمايد. پژوهش حاضر به بررسي عوامل خطر خانوادگي و اجتماعي موثر در خـودكشي دانشجويان پـرداخته است. در اين پژوهش ۹۶ نفر (۵۰ زن و ۴۶ مرد) دانشجوي اقدام كرده به خودکشي با ۹۶ نفر (۵۰ زن و ۴۶ مرد) دانشجوي سالم شرکت داده شدند.
ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هاي عملكرد خانواده و حمايت اجتماعي ادراك شده بود. داده ها با استفاده از آزمون t و تحليل رگرسيون گام به گام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج نشان دادند كه دو گروه در هشت خرده مقياس عملكرد خانواده و همه خرده مقياس هاي حمايت اجتماعي تفاوت معناداري دارند. ميزان همبستگي خانوادگي، ابراز وجود، جامعه‌ پذيري و آرمان خانوادگي در اقدام كنندگان به خودكشي پايين تر از افرادي است كه اقدام به خودكشي نداشته‌اند. هم چنين ميزان تعارض، گسستگي، گرايش ‌هاي فرهنگي ـ عقلاني و درهم تنيدگي در اقدام كنندگان به خودكشي بالاتر از افرادي است كه اقدام به خودكشي نداشته‌اند. حمايت‌ هاي اجتماعي در اشكال مختلف آن از عوامل محافظت كننده در برابر رفتارهاي خودكشي‌ گرايانه به شمار مي ‌روند.