مقاله بررسي تاثير ساختار شبکه و سرمايه اجتماعي بين سازماني در عملکرد خط مشي گذاري سازمان ها (مطالعه در سازمان پليس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نظم و امنيت انتظامي از صفحه ۱۵۹ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير ساختار شبکه و سرمايه اجتماعي بين سازماني در عملکرد خط مشي گذاري سازمان ها (مطالعه در سازمان پليس)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله خط مشي گذاري
مقاله تصميم گيري،سـاختـار شبـکه
مقاله عملکرد شبـکه
مقاله ارتباطات شبکه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاملي محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: الواني سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: جاويد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بهربر سروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کارايي و اثربخشي بالاي شيوه خط مشي گذاري شبکه اي در حصول سازمان به اهداف خود از جمله دلايل اساسي عدول سازمان ها از روش هاي سنتي سياست گذاري و تصميم گيري (سلسله مراتبي و ….) و گرايش به خط مشي گذاري شبکه اي مي باشد، بر همين اساس، تمايل به مطالعه و استفاده از مدل هاي شبکه اي در سياست گذاري مشترک بين سازمان هاي اجتماعي اوج گرفته و به امري ضروري و حياتي مبدل شده است. هدف پژوهش از انجام، بررسي ميزان پاسخگويي ساختار خط مشي گذاري فعلي (سلسله مراتبي) پليس هاي ماموريتي ناجا (آگاهي، پيشگيري، موادمخدر و راهور) در رابطه با اهداف سازمان و همچنين تعيين ميزان تاثير سرمايه اجتماعي در گرايش به استفاده از الگوهاي شبکه اي در سياست گذاري و تصميم گيري هاي سازماني مي باشد. روش تحقيق از نظر هدف کاربردي و به لحاظ روشي توصيفي و همبستگي است. ابزار پرسشنامه از روايي قابل قبول و پايايي (۰٫۷۸) برخوردار مي باشد که در نمونه ۲۴۰ نفري خبرگان انجام شده است. فرضيه هاي تحقيق ازطريق آماره هاي کاي اسکوئر و ضريب کندال مورد آزمون قرار گرفته است. نتايج حاصله بيانگر تاثيرمتغيرهاي مستقل بر وابسته مي باشد. بنابراين ضروري است که سازمان پليس در سياست گذاري هاي خود به نقش يا اهميت اين عوامل توجه نموده تا بهبود روزافزون در عملکرد سياست گذاري هاي خود را با تغيير مناسب در آن تجربه نمايد.