مقاله بررسي تاثير سبك هاي مديريت مشاركتي و سنتي بر خلاقيت دبيران دبيرستانهاي شهر کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۹۵ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير سبك هاي مديريت مشاركتي و سنتي بر خلاقيت دبيران دبيرستانهاي شهر کرمانشاه
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت مشارکتي
مقاله مديريت سنتي
مقاله خلاقيت
مقاله آموزش و پرورش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بشير فصيح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه سبکهاي مديريت (مشارکتي و سنتي) با خلاقيت دبيران انجام شده است، اين پژوهش از نوع پيمايشي – همبستگي است. جامعه آماري آن شامل همه دبيران مدارس متوسطه شهر کرمانشاه مي باشد كه در سال تحصيلي ۸۷-۸۶ به خدمت اشتغال داشته اند، است. با نمونه گيري تصادفي طبقه اي و بر اساس فرمول كوكران ۲۷۵ نفر از دبيران شامل ۱۴۶ دبير مرد و ۱۲۹ دبير زن، و ۶۵ مدير اين دبيرستان ها که شامل ۳۵ مدير مرد و۳۰ مدير زن است به عنوان نمونه پژوهش حاضر به دست آمد. از دو پرسشنامه (محقق ساخته) سبك مديريت و خلاقيت دبيران براي جمع آوري اطلاعات استفاده شد. روايي و پايايي ابزارها با استفاده از روش هاي تحليل آماري، تحليل عاملي و آلفاي كرونباخ به دست آمد. به منظور تجزيه و تحليل يافته ها از تحليل واريانس و تحليل رگرسيون استفاده شد. نتايج پژوهش گوياي آن است كه رابطه مثبت معني داري بين سبک مديريت و خلاقيت دبيران وجود دارد و مديرهاي زن داراي تاثير بيشتري در خلاقيت دبيران، نسبت به مديران مرد هستند. مقدار بتاي به دست آمده ميان ابعاد كنترل، ارتباطات و ساختار با خلاقيت دبيران نشانگر آن است كه هر چه نظارت توسط خود دبيران انجام شود و هرچه مديران از ارتباطات دوطرفه و باز، رابطه دوستانه و صميمي و تفويض اختيار به دبيران استفاده كنند، ميزان خلاقيت نيز افزايش مي يابد.