مقاله بررسي تاثير سبک هاي رهبري بر رضايت شغلي کارکنان نيروي انتظامي (مطالعه موردي كاركنان معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۲۹ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير سبک هاي رهبري بر رضايت شغلي کارکنان نيروي انتظامي (مطالعه موردي كاركنان معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک رهبري
مقاله سبک رهبري اقتضايي فيدلر
مقاله سبک رهبري کارمدار
مقاله سبک رهبري رابطه مدار
مقاله رضايت شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فاني علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند علي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رضايت شغلي از مهمترين متغيرها در حيطه رفتار سازماني محسوب مي شود و تحقق اهداف سازماني بدون رضايت شغلي امکان پذير نمي باشد. يکي از وظايف مهم مديران در سازمان ها، شناسايي استعدادهاي بالقوه کارکنان و فراهم نمودن زمينه هاي رشد و شکوفايي آنان است که زمينه ارتقاي بهره وري را فراهم مي کند. با توجه به اهميت نقش مديران در ايجاد و ارتقا رضايت شغلي کارکنان سازمان، در اين مقاله ارتباط بين شيوه رهبري مديران (سبک رهبري فيدلر) و رضايت شغلي کارکنان، با مطالعه توصيفي و آماري پرسشنامه هاي سبک رهبريLPC  و پرسشنامه هاي رضايت شغلي JDI تکميل شده از بين کارکنان و مديران معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا، بررسي شده است. آزمون همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه بين دو متغير مورد استفاده قرار گرفته و تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار SPSS نشان داد که بين سبک رهبري و رضايت شغلي يک رابطه معني دار وجود دارد. هم چنين در معاونت طرح و برنامه و بودجه نيروي انتظامي بين سبک رهبري رابطه گرا و رضايت شغلي يک رابطه مثبت و مستقيم وجود دارد.