مقاله بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر عملکرد سازمان هاي غير دولتي زنان از ديد اعضا در شهر شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در جامعه شناسي زنان (زن و جامعه) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر عملکرد سازمان هاي غير دولتي زنان از ديد اعضا در شهر شيراز
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان هاي غير دولتي
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله عملکرد سازمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري جهانگير
جناب آقای / سرکار خانم: شكري زاده طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جريان تحولات اجتماعي به سوي جامعه مدني با تاسيس سازمان هاي غير دولتي همراه بوده است. جوامع امروزي زماني به توسعه دست مي يابند که همه افراد صرف نظر از جنسيت در اداره امور مشارکت داشته باشند. نظريه پردازان توسعه بر اين باورند که سازمان هاي غير دولتي مي توانند با توانمندسازي و وارد کردن زنان در پروسه تصميم گيري، مشارکت آنان را در جامعه افزايش دهند. در پژوهش انجام شده تاثير سرمايه هاي اجتماعي به عنوان متغير مستقل بر عملکرد سازمان هاي غير دولتي زنان (متغير وابسته) با توجه به فرمول ضريب همبستگي و تحليل رگرسيون چند متغيره به روش گام به گام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. جامعه آماري اين پژوهش، تشکل هاي غير دولتي زنان شيراز مي باشد و حجم نمونه ۳۲۲ نفر است. نتايج نشان مي دهد که رابطه اي معني دار بين تاهل، قوميت، تحصيلات اعضا و تحصيلات همسرانشان با متغير وابسته (عملکرد سازمان) وجود ندارد، اما بين شاخص هاي سرمايه اجتماعي ساختاري و شناختي با عملکرد سازمان رابطه وجود دارد، به گونه اي که با افزايش اين نوع متغيرها، عملکرد سازمان ها نيز افزايش مي يابد.