مقاله بررسي تاثير سطوح مختلف اسيد ساليسيليک بر بهبود مولفه هاي جوانه زني گياه توت روباه (.Sanguisorba minor L) تحت تنش شوري و خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۲۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير سطوح مختلف اسيد ساليسيليک بر بهبود مولفه هاي جوانه زني گياه توت روباه (.Sanguisorba minor L) تحت تنش شوري و خشکي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيد ساليسيليک
مقاله جوانه زني
مقاله تنش شوري
مقاله تنش خشکي و توت روباه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع سلمان
جناب آقای / سرکار خانم: طويلي علي
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي علي
جناب آقای / سرکار خانم: رياحي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تاثير سطوح مختلف اسيد ساليسيليک بر بهبود ويژگي جوانه زني گياه توت روباه Sanguisorba minor L. در شرايط رويارويي آن با تنش شوري و خشکي مورد ارزيابي قرار گرفت. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار انجام گرفت، تيمار ها شامل تنش شوري و خشکي هر کدام در پنج سطح صفر، ۰٫۳-، ۰٫۶-، ۰٫۹- و ۱٫۲- مگاپاسکال و اسيد ساليسيليک در چهار سطح صفر (به عنوان شاهد) ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ ميلي گرم در ليتر بود. نتايج نشان داد که با افزايش تنش شوري و خشکي کليه صفات مورد بررسي کاهش يافت در حالي بود که بذور تيمار شده کمتر بود. کاربرد اسيد ساليسيليک باعث افزايش معني داري در درصد و سرعت جوانه زني و مدت زمان جوانه زني بذور شد اما بر روي طول ساقه چه، ريشه چه و گياه چه تاثيري نداشت. از آنجايي که غلظت ۲۰۰ و ۳۰۰ ميلي گرم در ليتر اسيد ساليسيليک نسبت به غلظت ۱۰۰ ميلي گرم در ليتر تاثير بيشتري در بهبود صفات جوانه زني داشتند و از سوي ديگر اختلاف معني داري بين اين دو غلظت ديده نشد، با توجه به مسایل اقتصادي و اينکه اگر غلظت اسيد ساليسيليک مصرف شده از حدي بالاتر رود باعث تشديد علايم تنش در گياه مي شود، غلظت ۲۰۰ ميلي گرم در ليتر اسيد ساليسيليک براي تعديل اثرگذاري هاي منفي تنش هاي شوري و خشکي بر گياه توت روباه پيشنهاد شد.