مقاله بررسي تاثير سطوح مختلف تراکم و کود نيتروژنه بر ضريب استهلاک و کارايي مصرف نوردر گياه دارويي ماريتيغال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در كشاورزي پويا از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير سطوح مختلف تراکم و کود نيتروژنه بر ضريب استهلاک و کارايي مصرف نوردر گياه دارويي ماريتيغال
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماريتيغال
مقاله تراکم
مقاله کود نيتروژنه
مقاله ضريب استهلاک نور
مقاله کارايي مصرف نور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي بيگيان مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغامي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نصري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زرگري كاوه
جناب آقای / سرکار خانم: حاج سيدهادي سيدمحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماريتيغال (Silybum marianum L.) گياهي است يک يا دو ساله از تيره کاسني که اهميت زيادي در صنايع داروسازي به منظور درمان ناراحتي هاي كبدي مانند هپاتيت، سيروزهاي كبدي، صدمات كبدي ناشي از مصرف الكل، ناراحتي هاي معده و درمان مسموميت ناشي از برخي قارچ هاي سمي دارد.به منظور مطالعه تاثير تراکم و کود نيتروژنه بر روي ضريب استهلاک و کارايي مصرف نور در گياه مذکور، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار دربهار سال ۱۳۸۴ در مرکز تحقيقات منابع طبيعي همند آبسرد دماوند به اجرا درآمد. تيمارهاي مورد استفاده شامل تراکم در سه سطح ( ۵۰×۴۰ و ۵۰×۳۰ و ۵۰×۲۰ سانتي متر، به ترتيب معادل ۵۰۰۰۰، ۶۶۶۶۶ و۱۰۰۰۰۰ بوته در هكتار) وکود نيتروژنه در چهار سطح (صف، ۵، -۱۰۰ و ۱۵۰ کيلوگرم در هکتار) در نظر گرفته شد. صفات مورد بررسي شامل شاخص سطح برگ، ماده خشک اندام هوايي گياه و نور نفوذ يافته به درون کانوپي به منظور محاسبه ضريب استهلاک و کارايي مصرف نور بود. نتايج با كمك نرم افزار SAS تجزيه واريانس گرديد و مقايسه ميانگين ها با كمك آزمون دانكن صورت گرفت. همچنين به منظور رسم نمودارها از نرم افزار Excel استفاده شد. انجام عمليات نورسنجي در مزرعه در ۵ نوبت صورت گرفت ونتايج نشان داد که افزايش تراکم و کود نيترزژنه، موجب افرايش بيوماس توليدي توسط گياهان مي گردد. همچنين با افزايش تراکم، ميزان ضريب استهلاک نور، كاهش و کارايي مصرف نور، افزايش مي يابد، ولي سطوح مختلف کود نيتروژنه، هيچ تاثير معني داري بر ضريب استهلاک و کارايي مصرف نور ايجاد ننمود.