مقاله بررسي تاثير سطوح مختلف مکمل اکسيد روي بر فعاليت آنزيم آلفا آميلاز روده کوچک جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم دامي از صفحه ۳۳ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير سطوح مختلف مکمل اکسيد روي بر فعاليت آنزيم آلفا آميلاز روده کوچک جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکسيد روي
مقاله آلفا آميلاز
مقاله روده کوچک و جوجه گوشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كارآموز حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: قياسي قلعه كندي جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم نژاد يحيي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزمايشي به منظور تعيين اثر مکمل اکسيد روي بر فعاليت آنزيم آلفا آميلاز روده کوچک جوجه هاي گوشتي نر انجام شد. اين تحقيق در قالب طرح کاملا تصادفي با ۱۰۸ قطعه جوجه گوشتي نر (سويه راس ۳۰۸) در سه سطح مکمل اکسيد روي (صفر، ۵۰ و ۱۰۰ ميلي گرم در کيلوگرم) انجام شد. هر تيمار ۳ تکرار و هر تکرار حاوي ۱۲ قطعه بود. جيره هاي آزمايشي از سن ۱۰ روزگي تا ۴۲ روزگي اعمال شدند. در روزهاي ۲۱، ۲۸، ۳۵ و ۴۲ از هر تکرار ۲ قطعه انتخاب و از قسمت هاي مختلف روده کوچک آن ها (۱، ۱۰، ۳۰، ۵۰، ۷۰ و ۹۰ درصد طول روده کوچک) نمونه گيري و فعاليت آنزيم آلفا آميلاز در آزمايشگاه مورد اندازه گيري قرار گرفت. نتايج نشان داد که مصرف مکمل اکسيد روي به مقدار ۱۰۰ ميلي گرم در کيلوگرم موجب افزايش معني دار در فعاليت آنزيم آلفا آميلاز در دوره هاي پرورشي و قسمت هاي مختلف روده کوچک جوجه هاي گوشتي شد (P<0.05).