مقاله بررسي تاثير سلکوکسيب قبل و بعد از عمل جراحي لاپاراسکوپيک کله سيستکتومي بر درد و ميزان مصرف مخدر بيماران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در نشريه جراحي ايران از صفحه ۲۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير سلکوکسيب قبل و بعد از عمل جراحي لاپاراسکوپيک کله سيستکتومي بر درد و ميزان مصرف مخدر بيماران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کله سيستکتومي
مقاله لاپاروسکوپي
مقاله سلکوکسيب
مقاله درد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سروش احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خورگامي ژامك
جناب آقای / سرکار خانم: مبين محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مفيد رزا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: جهت انجام مراقبت مطلـوب در بيمـاراني که تحت عمل جراحي لاپاراسکوپيک کله سيستکتومي قـرار مي گيرند، کنتـرل درد يک اصل است که به روش هاي مختلـف انجـام مي شود. استفاده از مسکـن هاي ضدالتهـابي غيـراستروييدي مي تواند يک جايگـزين مناسب مخدرها باشد که علاوه بر خواص ضد درد عوارض مخـدرها را نيز ندارد. سلکوکسيب يک مهارکننده اختصاصي ۲ COX – است که در ايران توليد مي شـود و منعي در جراحي ها ندارد. هدف از انجام اين مطالعه بررسي تاثير اين دارو در کاهش درد در بيماران پس از عمل لاپاراسکوپيک کله سيستکتومي است.
مواد و روش ها: اين مطالعه يک کارازمايي باليني تصادفي (Randomized Clinical Trial) بوده که بر روي بيماراني که در بيمارستان دکتر شريعتي از شهريور ۱۳۸۶ تا فروردين ۱۳۸۷ تحت عمل کله سيستکتومي لاپاروسکوپيک قرار گرفته اند، انجام شده است. ۷۵ بيمار به شکل تصادفي به دو گروه سلکوکسيب و پلاسبو تقسيم شدند. بيماران در گروه درمان ۲۰۰ ميلي گرم سلکوکسيب يک ساعت قبل از عمل و پس از عمل ۲۰۰ ميلي گـرم هر ۱۲ ساعت به مدت ۲ روز دريافت کردند و در گـروه شاهد پلاسبو تجويز شد. سپس ميزان درد پس از عمل به وسيله آنالـوگ درد بصري (VAS) هر ۶ ساعت سنجيده شد. ميزان پتدين دريافتي تا زمان ترخيص، تهوع، استفراغ، زمان بازگشت صداي روده و دفع گاز و مـدفوع و مدت زمان بستـري در بيمارستان نيز بررسي شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16  مورد تحليل اماري قـرار گرفتند. متغيرهاي کيفي با تسـت chi – square و متغيرهاي کمي با توزيع نرمال توسطT – test ، هم چنين ميانگين ميزان درد در ساعات مختلف توسط تحليل اندازه هاي تکراري و T- test مورد تحليل قرار گرفتند. احتمال ۹۵% (P<0.05) به عنوان شاخص معني دار بودن در نظر گرفته شد.
يافته ها: به طور کلي ۳۷ بيمار در گروه درمان و ۳۸ نفر در گروه شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند و فرم ثبت اطلاعات پس از انجام مداخله توسط فردي که از نوع مداخله اطلاع نداشت، تکميل گرديد. طبق نتايج به دست آمده از دو گروه (دريافت سلکوکسيب قبل و بعد از عمل جراحي و عدم دريافت سلکوکسيب) از نظر سن و جنس و تشخيص قبل از جراحي تفاوتي نداشتند. بر اساس نتايج اين بررسي در گروه درمان کاهش مصرف پتدين مصرفي در گروه درمان۳۶٫۱±۱۵٫۲  ميلي گرم و در گروه شاهد ۶۳٫۲±۱۸٫۷ ميلي گرم بود (P<0.001). همچنين ميانگين نمره درد بين دو گروه اختلاف معني دار داشت (P<0.001). اين نتايج براي تهوع استفراغ بعد از عمل، مدت اقامت بيمارستاني و همچنين عملکرد روده نيز معني دار بود.
نتيجه گيري: استفاده از سلکوکسيب (مهارکننده اختصاصي COX – ۲) قبل و بعد از عمل جراحي در کاهش درد و نياز به مخدر و کاهش عوارض آن، کاهش تهوع و استفراغ و مدت اقامت بيمارستاني موثر بوده است.