مقاله بررسي تاثير سن بر ميزان حساسيت ناپليوس Artemia urmiana نسبت به غلظت هاي مختلف حشره کش ديازينون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۷۷ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير سن بر ميزان حساسيت ناپليوس Artemia urmiana نسبت به غلظت هاي مختلف حشره کش ديازينون
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Artemia urmiana
مقاله حشره کش ديازينون
مقاله سن ناپليوس
مقاله حساسيت
مقاله LC50

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محيسني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: محيسني عبدالامير
جناب آقای / سرکار خانم: ميرواقفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شكوه سلجوقي ظهير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ديازينون يک حشره کش موثر در کنترل آفات مي باشد که استفاده از آن در مزارع کشاورزي مجاور درياچه اروميه بسيار متداول است. به رغم وجود اين مساله، در ارتباط با نحوه تاثير اين آفت کش بر بقا Artemia urmiana اطلاعات خاصي وجود ندارد. در اين مطالعه، اثر ۸ غلظت مختلف آفت کش ديازينون برروي بقا ۳ گروه سني ناپليوس تازه تفريخ، ۲۴ و ۴۸ ساعته مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش درقالب يک طرح کاملا تصادفي و در ۵ تکرار انجام شد. نتايج نشان داد که سن و سطوح مختلف حشره کش ديازينون تاثير معني داري بر ميزان بقا ناپليوس داشتند (۰۱/۰>P). با توجه به نتايج به دست آمده گروه سني ۴۸ ساعته نسبت به سطوح مختلف سم ديازينون حساسيت بالايي نشان داده و اختلاف ميانگين درصد تلفات در اين گروه سني با گروه هاي تازه تفريخ و ۲۴ ساعته معني دار بود (۰۱/۰>P). شيب نمودارهاي دز-اثر نيز بيانگر حساسيت زياد ناپليوس ۴۸ ساعته در مقايسه با دو گروه سني ديگر بود. 24LC50 ساعته حاصل از روش Probit براي گروه هاي سني تازه تفريخ، ۲۴ و ۴۸ ساعته به ترتيب ۶۸۳۸/۹، ۶۳۲۰/۹ و ۸۳۸۹/۱ ميلي گرم در ليتر بود. همچنين مشخص شد که ميزان نسبي تلفات در سطوح متوالي غلظت هاي پايين نسبت به سطوح متوالي غلظت هاي بالا بيشتر بوده و از اين نظر اختلاف معني داري مشاهده شد (۰۵/۰>P). سرعت تکامل لاروي و همچنين نرخ متابوليسمي بالا، از جمله دلايلي است که مي توان براي حساسيت گروه سني ۴۸ ساعته در قياس با دو گروه سني ديگر برشمرد.