مقاله بررسي تاثير سه علف ‎کش پس رويشي و کولتيواسيون در مديريت علف هاي هرز مزارع ذرت علوفه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۷۱ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير سه علف ‎کش پس رويشي و کولتيواسيون در مديريت علف هاي هرز مزارع ذرت علوفه اي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علف ‏هرز
مقاله مديريت شيميايي
مقاله فورام سولفورون
مقاله نيکوسولفورون
مقاله توفوردي + ام سي پي آ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي ماوي فريد
جناب آقای / سرکار خانم: شايسته نيا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دانشيان جهانفر
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي اقدم امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير سه علف ‎کش پس رويشي و استفاده از کولتيواتور بين رديف هاي کاشت ذرت علوفه اي، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار در سال ۱۳۸۸ در منطقه ميانه طراحي و اجرا گرديد. تيمارهاي آزمايشي شامل کولتيواسيون در دو سطح اعمال و عدم اعمال کولتيواسيون و علف ‎کش در سه سطح فورام سولفورون، نيکوسولفورون و توفوردي + ام سي پي آ به همراه وجين دستي و نيز عدم کنترل علف هاي هرز به عنوان شاهد بود. سه مرحله نمونه برداري از علف هاي هرز پس از اعمال تيمارهاي آزمايشي در طول فصل رشد از علف هاي هرز صورت گرفت و در هر مرحله از نمونه برداري تعداد و وزن خشک علف ‎هاي هرز محاسبه شد. نتايج اين بررسي نشان داد که تاثير سطوح مختلف علف‎ کش در تمام مراحل نمونه برداري بر کاهش تراکم و وزن خشک علف هاي هرز بسيار معني دار بود. در بين علف ‎کش هاي مورد آزمايش علف‎ کش فورام سولفورون بيشترين ميزان کاهش تراکم و وزن خشک علف هاي هرز را داشت و در گروه آماري جداگانه اي قرار گرفت. کمترين درصد کاهش تراکم و وزن خشک علف هاي هرز نيز مربوط به علف ‎کش توفوردي + ام سي پي آ بود. استفاده از کولتيواتور بين رديف هاي کاشت نيز باعث کاهش معني دار تراکم و وزن خشک علف هاي هرز گرديد و در گروه آماري جداگانه اي نسبت به تيمار عدم کولتيواسيون قرار گرفت. بنابراين، مديريت شيميايي به همراه كولتيواسيون مي تواند تاثير معني داري در كاهش علف هاي هرز و افزايش محصول زراعي داشته باشد.