مقاله بررسي تاثير سولفات روي خوراكي بر درمان اوتيت مياني با افيوژن در کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير سولفات روي خوراكي بر درمان اوتيت مياني با افيوژن در کودکان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مكمل خوراكي روي
مقاله اوتيت مياني با تجمع مايع
مقاله تمپانومتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي پوپك
جناب آقای / سرکار خانم: يارمحمدي محمدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: خلدي ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: اناري ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: سدهي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از اين مطالعه ارزيابي تاثير مكمل خوراكي روي به همراه كوآموكسي كلاو بر درمان اوتيت مياني با تجمع مايع در مقايسه با كوآموكسي كلاو به تنهايي است. تاثير آن ۳ و ۶ هفته پس از تجويز مورد ارزيابي قرار گرفت.
مواد و روش ها: در يك مطالعه كارآزمايي باليني مداخله اي دوسوكور، كودكان ۴ تا ۱۴ سال كه به دليل اوتيت مياني با تجمع مايع، به درمانگاه گوش و حلق و بيني ارجاع شده بودند، بطور رندوم به دو گروه روي و گروه پلاسبو تقسيم شدند. كودكان در بدو ورود و پس از ۳ هفته از درمان با اتوسكوپي و تمپانومتري مورد ارزيابي قرار گرفتند. براي كودكاني كه پس از ۳ هفته، به طور كامل درمان نشده بودند، درمان به مدت ۳ هفته ديكر تمديد شد (در كل ۶ هفته).
نتايج: ۵۲ كودك وارد مطالعه شدند كه از اين تعداد ۲۹ نفر در گروه روي و ۲۳ نفر در گروه پلاسبو قرار گرفتند. در پايان اولين دوره درمان (۳ هفته) 62.1 درصد كودكان در گروه روي بهبودي باليني نشان دادند در حاليكه در گروه پلاسبو معادل ۵/۴۳ درصد بود. از نظر تمپانومتري، در بين دو گروه از نظر آماري تفاوت معناداري وجود نداشت. پس از دومين دوره درمان (۶ هفته) نيز از لحاظ بهبودي باليني و تمپانومتري تفاوت آماري مهمي بين دو گروه وجود نداشت، اما ميزان بهبودي در گروه روي به طرز قابل توجهي بهتر از گروه پلاسبو بود. تجويز روي با مدت زمان درمان (۳ هفته و ۶ هفته) نيز رابطه آماري معنا داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: اگرچه در اين مطالعه تجويز مكمل خوراكي روي از لحاظ آماري تاثيري بر درمان اوتيت مياني با تجويز مايع نداشت، اما ميزان بهبودي در گروه روي بهتر ازگروه پلاسبو بود، به ويژه با تجويز طولاني تر روي (۶ هفته در برابر ۳ هفته) اين تاثير بهتر بود. با توجه به يافته هاي فوق به نظر مي رسد مطالعات بيشتر در زمينه تاثير مكمل خوراكي روي بر درمان اوتيت مياني با تجمع مايع، لازم باشد.