مقاله بررسي تاثير سولفات پتاسيم بر خصوصيات كمي و كيفي سيب زميني رقم آگريا و ساتينا در منطقه ميانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۶۹ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير سولفات پتاسيم بر خصوصيات كمي و كيفي سيب زميني رقم آگريا و ساتينا در منطقه ميانه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيبجزميني
مقاله سولفات پتاسيم
مقاله شاخص عملکرد
مقاله ارقام ساتينا و آگريا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري امير
جناب آقای / سرکار خانم: فربودي منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمدي رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزي علي
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: شمس پور شقايق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي مقادير مختلف كود سولفات پتاسيم و تاثير آن بر كميت و كيفيت ارقام سيب زميني آگريا و ساتينا، طي فصل زراعي سال ۱۳۸۳ در مزرعه آموزشي – پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه آزمايشي در قالب طرح فاكتوريل بر پايه بلوك هاي كامل تصادفي با ۲۴ تيمار و ۳ تكرار اجرا گرديد. کرت هاي آزمايشي شامل تيمارکودي اول NP» (عرف زارع)»، تيمارکودي دوم «تيمار اول + ۵۰ کيلوگرم سولفات پتاسيم در هکتار»، تيمارکودي سوم «تيمار اول + ۱۰۰ کيلوگرم سولفات پتاسيم در هکتار» و تيمارکودي چهارم «تيمار اول + ۱۵۰ کيلوگرم سولفات پتاسيم در هکتار» بودند. کليه مراحل کاشت، داشت و برداشت مطابق استانداردهاي توصيه شده به اجرا درآمد. در طول انجام آزمايش و پس از پايان کار، خصوصيات شاخص هاي كيفي و كمي محصول ثبت و اندازه گيري شد. در اين رابطه شاخص هايي نظير «تعداد نهايي ساقه هاي اصلي و جانبي، ارتفاع بوته، تعداد غده، وزن خشك غده، وزن تر غده، وزن خشك بوته، وزن تر بوته، ميزان ازت غده و ميزان پروتئين غده» اندازه گيري و محاسبه گرديد. نتايج به دست آمده با استفاده از نرم افزارهاي Excel، MSTATC و  SASمورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. بر اساس نتايج حاصل از تجزيه واريانس، اثر اصلي ژنوتيپ، تيمار کودي و همچنين اثرات متقابل کود×ژنوتيپ بر شاخص هاي رشد و عملکرد در سطح ۰٫۰۱ معني دار گرديد. ولي ميزان کودپذيري ارقام آگريا و ساتينا متفاوت بوده و براي هر رقم يک تيمار کودي مشخصي مناسب است و نمي توان يک تيمار کودي معيني را به همه ارقام نسبت داد. از ميان تيمارهاي کودي براي هر دو رقم، مناسب ترين مقدار کود پيشنهادي، افزايش مقدار ۱۵۰ کيلوگرم سولفات پتاسيم در هکتار مي باشد ولي در مجموع در منطقه ميانه رقم آگريا از نظر عملکرد ماده تر و خشک و ساير شاخص ها نسبت به رقم ساتينا برتري نشان مي دهد.